Bible verse Bybel vers

Bible verse Bybel vers According to Paul Do u have to follow the laws given by Jesus in the Gospel of Matthew and the feasts followed and given by Jesus in the Gospel of Matthew.

King James Bible

Romans 6:15

What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.

Romans 6:1-2

What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Bybel vers Volgens Paul moet on die wet volg?

Afrikaanse Bybel 1953

Romeine 6:15

Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! 

Romeine 6:1-2

Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 

Bible verse Bybel vers According to Paul Do u have to follow the laws given by Jesus in the Gospel of Matthew and the feasts followed and given by Jesus in the Gospel of Matthew.

Paul
Paul

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Bible, verse, Bybel, vers, Paullawromeine, Matthewfeastcommandments

Share Button

Bible verses for the day Bybel verse vir die dag Globe Rapture All can be saved

Bible verses for the day Bybel verse vir die dag Globe Rapture All can be saved

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day Globe Rapture All can be saved

NASB77

Job 38:32-33

Can you lead forth a constellation in its season, And guide the Bear with her satellites?
Do you know the ordinances of the heavens, Or fix their rule over the earth?

Job 26:10

He has inscribed a circle on the surface of the waters, At the boundary of light and darkness.

Job 26:7

He stretches out the north over empty space, And hangs the earth on nothing.

Proverbs 17:27-28

He who restrains his words has knowledge, And he who has a cool spirit is a man of understanding.
Even a fool, when he keeps silent, is considered wise; When he closes his lips, he is counted prudent.

Joshua 10:13

So the sun stood still, and the moon stopped, Until the nation avenged themselves of their enemies.Is it not written in the book of Jashar? And the sun stopped in the middle of the sky, and did not hasten to go down for about a whole day.

Luke 13:23-24

And someone said to Him, “Lord, are there just a few who are being saved?” And He said to them, Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able.

Joel 2:31-32

The sun will be turned into darkness, And the moon into blood, Before the great and awesome day of the LORD comes.
And it will come about that whoever calls on the name of the LORD Will be delivered; For on Mount Zion and in Jerusalem There will be those who escape, As the LORD has said, Even among the survivors whom the LORD calls.

Romans 11:26-27

and thus all Israel will be saved; just as it is written, “THE DELIVERER WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB. AND THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.

Romans 10:12-13

For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call upon Him; for “WHOEVER WILL CALL UPON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.”

1 Timothy 2:4

who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.

2 Peter 3:9

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

Commentary video

Bybel vers vir die dag Aarde Wegraping Almal kan tot redding kom

Bybel vers vir die dag Aarde Wegraping Almal kan tot redding kom

AFR53

Job 38:32-33

Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei? Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?

Job 26:10

Hy het ‘n kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig in duisternis eindig.

Job 26:7

voor Hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor ‘n niks;

Spreuke 17:27-28

Wie sy woorde inhou, besit kennis; en hy wat kalm is van gees, is ‘n man van verstand.
Selfs ‘n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word; as hy sy lippe toe hou, vir verstandig.

Josua 10:13

Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ‘n volle dag.

Lukas 13:23-24

Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle:
Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.

Joël 2:31-32

Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom. En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.

Romeine 11:26

en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Romeine 10:12-13

Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

1 Timoteus 2:4

wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

2 Petrus 3:9

Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Holy Spirit

Bible verse for the day Holy Spirit

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Nehemiah 9:20

And Thou didst give Thy good Spirit to instruct them, Thy manna Thou didst not withhold from their mouth, And Thou didst give them water for their thirst.

John 14:26

But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I said to you.

Mark 13:11

And when they arrest you and deliver you up, do not be anxious beforehand about what you are to say, but say whatever is given you in that hour; for it is not you who speak, but it is the Holy Spirit.

Luke 12:12

for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say

Romans 12:6–8

And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.

1 Corinthians 12:8–10

who shall also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree, and there be no divisions among you, but you be made complete in the same mind and in the same judgment.

1 Peter 4:11

Whoever speaks, let him speak, as it were, the utterances of God; whoever serves, let him do so as by the strength which God supplies; so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen.

Bybel vers vir die dag Heilige Gees

Bybel vers vir die dag Heilige Gees

AFR53

Nehemía 9:20

En u goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.

Johannes 14:26

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Markus 13:11

En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees.

Lukas 12:12

want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê.

Romeine 12:6–8

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:
is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering;
of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.

1 Korinthiërs 12:8–10

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

1 Petrus 4:11

As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day give preference to one another in honor

Bible verse for the day give preference to one another in honor

NASB77

Romans 12:10

Be devoted to one another in brotherly love; give preference to one another in honor;

Bybel vers vir die dag die een moet die ander voorgaan in eerbetoninge

Bybel vers vir die dag die een moet die ander voorgaan in eerbetoning

AFR53

Romeine 12:10

wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning;

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory

Bible verse for the day sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory

NASB77

Romans 8:18

For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.

Bybel vers vir die dag teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid

Bybel vers vir die dag teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid

AFR53

Romeine 8:18

Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day to the honor of the Lord

Bible verse for the day to the honor of the Lord

NASB77

Romans 14:8

for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s.

Bybel vers vir die dag tot eer van die Here

Bybel vers vir die dag tot eer van die Here

AFR53

Romeine 14:8

Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day all things to work together for good

Bible verse for the day all things to work together for good

NASB77

Romans 8:28

And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.

Bybel vers vir die dag alles ten goede meewerk

Bybel vers vir die dag alles ten goede meewerk

AFR53

Romeine 8:28

En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Previous post

Bible verse for the day the way of Thy judgments

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Daily Bible verse Romans Matthew Luke 1 Corinthians

Daily Bible verse Romans Matthew Luke 1 Corinthians

NASB77

Romans 1:13

And I do not want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you (and have been prevented thus far) in order that I might obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles.

Romans 10:17

So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ.

Matthew 10:8

Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons; freely you received, freely give.

Luke 3:8

Therefore bring forth fruits in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, ‘We have Abraham for our father,’ for I say to you that God is able from these stones to raise up children to Abraham.

1 Corinthians 1:4-7

I thank my God always concerning you, for the grace of God which was given you in Christ Jesus, that in everything you were enriched in Him, in all speech and all knowledge, even as the testimony concerning Christ was confirmed in you, so that you are not lacking in any gift, awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ.

daaglikse bybel vers Romeine Mattheus Lukas 1 Korintiërs 1:4

daaglikse bybel vers Romeine Mattheus Lukas 1 Korintiërs.

AFR53

Romeine 1:13

Maar, broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie en ek is tot nog toe verhinder sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel net soos onder die ander heidene.

Romeine 10:17

Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Mattheus 10:8

Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Lukas 3:8

Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julleself begin sê: Ons het Abraham as vader nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek.

1 Korintiërs 1:4-8

Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in Hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis; soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onse Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onse Here Jesus Christus onberispelik te wees.

Previous Posts

End times part 1 Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

End Times part 2 How long is the great tribulation

Believe trust receive

Bible verse Bybel vers

USA Revival

Bible verses of the day seven abomination to the lord

climate change Book of Revelations

Christianity

Share Button