Bible verse of the day youth love fear exercise

Bible verse of the day youth love fear exercise

NASB77

Isaiah 40:30-31

Though youths grow weary and tired, And vigorous young men stumble badly, Yet those who wait for the LORD Will gain new strength; They will mount up with wings like eagles, They will run and not get tired, They will walk and not become weary.

1 John 4:18

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.

1 Timothy 4:8

for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Ezra 7:28

and has extended lovingkindness to me before the king and his counselors and before all the king’s mighty princes. Thus I was strengthened according to the hand of the LORD my God upon me, and I gathered leading men from Israel to go up with me.

Ezra 6:22

And they observed the Feast of Unleavened Bread seven days with joy, for the LORD had caused them to rejoice, and had turned the heart of the king of Assyria toward them to encourage them in the work of the house of God, the God of Israel.

daaglikse bybel vers jong mense liefte oefening Esra

AFR53

Jesaja 40:30-31

Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

1 Johannes 4:18

Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

1 Timoteus 4:8

Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.

Esra 7:28

en wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne en voor al die magtige vorste van die koning. Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die HERE my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel om saam met my op te trek.

Esra 6:22

Hulle het ook die fees van die ongesuurde brode met blydskap sewe dae lank gehou; want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning van Assirië na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, die God van Israel.

Previous Posts

Spiritual Gifts and Faith

Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher

The next biblical war

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it.

New American Standard 1977

Doctrine You may eat any food once you have blessed it.

1 Timothy 4:4

For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;

Doctrine confirmation verse

Mark 7:18-19

And He said to them, “Are you so lacking in understanding also? Do you not understand that whatever goes into the man from outside cannot defile him; because it does not go into his heart, but into his stomach, and is eliminated?” (Thus He declared all foods clean.)

2de Doctrine confirmation verse

Acts 10:10-16

But he became hungry and was desiring to eat; but while they were making preparations, he fell into a trance; and he saw the sky opened up, and an object like a great sheet coming down, lowered by four corners to the ground, and there were in it all kinds of four-footed animals and crawling creatures of the earth and birds of the air. A voice came to him, “Get up, Peter, kill and eat!” But Peter said, “By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean.” Again a voice came to him a second time, “What God has cleansed, no longer consider unholy.” This happened three times, and immediately the object was taken up into the sky.

Additional information

Romans 14

Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One man has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. Let not him who eats regard with contempt him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats, for God has accepted him. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and stand he will, for the Lord is able to make him stand. One man regards one day above another, another regards every day alike. Let each man be fully convinced in his own mind. 6He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we shall all stand before the judgment seat of God. For it is written,
“AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME,
AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.”
So then each one of us shall give account of himself to God.
Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this—not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil; for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another. Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense. It is good not to eat meat or to drink wine, or to do anything by which your brother stumbles. The faith which you have, have as your own conviction before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and whatever is not from faith is sin.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling jy mag enige iets waaroor jy gebid het eet

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling jy mag enige iets waaroor jy gebid het eet

1 Timoteus 4:4

Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

Leerstelling goedkeuring vers

Markus 7:18-19

En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?

2de Leerstelling goedkeuring vers

Handelinge 10:10-16

en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ‘n verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ‘n voorwerp soos ‘n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar ‘n stem na hom: Staan op, Petrus, slag en eet!
En Petrus sê: Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie.
En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
En dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem.

Addisionele inligting

Romeine 14

En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.
Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente.
Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem.
Wie is jy wat die huiskneg van ‘n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou.
Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.
Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God.
Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.
Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.
Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word.
Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.
So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.
Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dít liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.
Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.
Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie.
Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie.
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.
Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is.
Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.
Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie.
Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Pray only to God the father

Next Doctrine
Give as your heart guides you to give

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it.
Share Button

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

1 Timothy 1:15
It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 10: 9
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

1 Timoteus 1:15
Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Share Button

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

James 4:7
Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.

John 14:21
“He who has My commandments and keeps them, he it is who loves Me; and he who loves Me shall be loved by My Father, and I will love him, and will disclose Myself to him.”

1 Timothy 4:8
for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Psalm 91:1
He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jakobus 4:7
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Johannes 14:21
Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

1 Timoteus 4:8
Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het

Psalms 91:1
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

The Messiah in the old testament
Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

The 7kindoms

Messianic Judaism

The 5th Kingdom

Bible verses for the day the End time king The Antichrist Pre-Armageddon leader

7 World powers of it’s day which ruled the holy land

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Share Button

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Timothy 4:1-5
But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons
by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron,
men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.
For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;
for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

1 Corinthians 7:4-5
The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control.

Romans 1:24-27
Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them.
For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural,
and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.

Daniel 11:37
And he will show no regard for the gods of his fathers or for the desire of women, nor will he show regard for any other god; for he will magnify himself above them all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Timoteus 4:1-5
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang
deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,
wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.
Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;
want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

1 Korintiërs 7: 4
Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

Romeine 1:24-27
Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer
hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.
Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;
en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.

Daniël 11:37
En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Share Button