Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

1 Timothy 1:15
It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 10: 9
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

1 Timoteus 1:15
Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Share Button

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

James 4:7
Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.

John 14:21
“He who has My commandments and keeps them, he it is who loves Me; and he who loves Me shall be loved by My Father, and I will love him, and will disclose Myself to him.”

1 Timothy 4:8
for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Psalm 91:1
He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jakobus 4:7
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Johannes 14:21
Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

1 Timoteus 4:8
Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het

Psalms 91:1
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

The Messiah in the old testament
Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

The 7kindoms

Messianic Judaism

The 5th Kingdom

Bible verses for the day the End time king The Antichrist Pre-Armageddon leader

7 World powers of it’s day which ruled the holy land

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Share Button

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Timothy 4:1-5
But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons
by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron,
men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.
For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;
for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

1 Corinthians 7:4-5
The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control.

Romans 1:24-27
Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them.
For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural,
and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.

Daniel 11:37
And he will show no regard for the gods of his fathers or for the desire of women, nor will he show regard for any other god; for he will magnify himself above them all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Timoteus 4:1-5
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang
deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,
wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.
Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;
want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

1 Korintiërs 7: 4
Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

Romeine 1:24-27
Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer
hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.
Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;
en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.

Daniël 11:37
En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Share Button