Daily Bible verse Doctrine Give as your heart guides you to give

heaven rewards heavenly rewards

Daily Bible verse Doctrine Give as your heart guides you to give. Related teaching which are part of this doctrine. Leaders misleading the flock to in rich themselves, supporting spiritual leaders, the poor and heavenly rewards.

New American Standard 1977

Doctrine Give as your heart guides you to give.

2 Corinthians 9:7

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

Doctrine confirmation verse

1 Chronicles 29:9

Then the people rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the LORD with a whole heart, and King David also rejoiced greatly.

2de Doctrine confirmation verse

2 Corinthians 8:11-12

But now finish doing it also; that just as there was the readiness to desire it, so there may be also the completion of it by your ability.
For if the readiness is present, it is acceptable according to what a man has, not according to what he does not have.

Additional information

Exodus 25:2 – Tell the sons of Israel to raise a contribution for Me; from every man whose heart moves him you shall raise My contribution.
Mark 12:43-44 – And calling His disciples to Him, He said to them, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all the contributors to the treasury; for they all put in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on.”
Luke 21:3-4 – And He said, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them; for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on.”

Spiritual leaders should not use the flock for personal gain

1 Peter 5:2

shepherd the flock of God among you, exercising oversight not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God; and not for sordid gain, but with eagerness;

1 Timothy 3:8

Ministers, too, must be serious. They must not be two-faced, addicted to wine, or greedy for money. (International Standard Version)

Titus 1:7

For the overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain,

Giving to Clergymen and the poor in secret for heavenly riches

Romans 12:13

contributing to the needs of the saints, practicing hospitality.

Hebrews 13:16-17

And do not neglect doing good and sharing; for with such sacrifices God is pleased. Obey your leaders, and submit to them; for they keep watch over your souls, as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you.

1 Timothy 5:17-18

Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. For the Scripture says, “YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX WHILE HE IS THRESHING,” and “The laborer is worthy of his wages.”

Matthew 6:3-4

“But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

Proverbs 22:9

He who is generous will be blessed,
For he gives some of his food to the poor.

Luke 14:12-15

And He also went on to say to the one who had invited Him, “When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, otherwise they may also invite you in return and that will be your repayment. “But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you; for you will be repaid at the resurrection of the righteous.” And when one of those who were reclining at the table with Him heard this, he said to Him, “Blessed is everyone who shall eat bread in the kingdom of God!”

Proverbs 19:17

He who is gracious to a poor man lends to the LORD,
And He will repay him for his good deed.

Luke 3:10-14

And the multitudes were questioning him, saying, “Then what shall we do?” And he would answer and say to them, “Let the man who has two tunics share with him who has none; and let him who has food do likewise.” And some tax-gatherers also came to be baptized, and they said to him, “Teacher, what shall we do?” And he said to them, “Collect no more than what you have been ordered to.” And some soldiers were questioning him, saying, “And what about us, what shall we do?” And he said to them, “Do not take money from anyone by force, or accuse anyone falsely, and be content with your wages.”

Matthew 6:18-21

so that you may not be seen fasting by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will repay you. Do not lay up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal; for where your treasure is, there will your heart be also.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Gee soos jou hart se jy moet gee.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling gee soos jou hart se jy moet gee.

2 Korintiërs 9:7

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Leerstelling goedkeuring vers

1 Kronieke 29:9

En die volk was bly oor hulle gewilligheid, want met ‘n volkome hart het hulle vrywillig aan die HERE gegee, en ook koning Dawid was baie bly.

2de Leerstelling goedkeuring vers

2 Korintiërs 8:11-12

Maar voltooi nou die daad ook, sodat, net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.

Addisionele inligting

Eksodus 25:2 – Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan My ‘n offergawe moet bring; van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring.
Markus 12:43-44 – Toe roep Hy sy dissipels na Hom en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi; maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud.
Lukas 21:3-4 – En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.

Geestelike leiers moet nie die kudde vir persoonlike gewin gebruik nie

1 Petrus 5:2

Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid;

1 Timoteus 3:8

Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie,

Titus 1:7

Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;

Skenk aan Geestelike leiers en die wat arm is in geheim vir hemelse rykdom

Romeine 12:13

Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges; streef na gasvryheid;

Hebreërs 13:16-17

Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.

1 Timoteus 5:17-18

Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.

Matteus 6:3-4

Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Spreuke 22:9

Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee.

Lukas 14:12-15

En Hy sê ook vir die man wat Hom genooi het: Wanneer jy ‘n môre– of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.
En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir Hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God.

Spreuke 19:17

Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die HERE; en Hy sal hom sy weldaad vergelde.

Lukas 3:10-14

En die skare het hom gevra en gesê: Wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê: Meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle: Moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy.

Matteus 6:18-21

sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie;
maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it

Next Doctrine
Prepping

For I know the plans that I have for you, declares the LORD

Daily Bible verse Doctrine Give as your heart guides you to give.
Share Button

One thought on “Daily Bible verse Doctrine Give as your heart guides you to give”

Comments are closed.