Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

The next biblical war
spiritual gifts and Faith / spiritual gifts
Gog is another name for the devil / Gog and Magog and middle eastern wars

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

NASB77

Mark 1:13

And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.

Luke 13:25-27

“Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘Lord, open up to us!’ then He will answer and say to you, ‘I do not know where you are from.’ Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’”

Matthew 16:23

But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.”

John 13:2

And during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Him,

Revelation 12:9

And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.

Ezekiel 13:19

“And for handfuls of barley and fragments of bread, you have profaned Me to My people to put to death some who should not die and to keep others alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies.”’”

Hosea 4:6

My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being My priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children.

Jeremiah 29:11

‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

daaglikse bybel vers Die Duiwel en God se plan vir jou

AFR53

Markus 1:13

En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.

Lukas 13:25-27

Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop–sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!

Matteus 16:23

Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.

Johannes 13:2

En gedurende die maaltyd–die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai–

Openbaring 12:9

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Esegiël 13:19

En julle ontheilig My by my volk vir ‘n paar hande vol gars en vir ‘n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.

Hosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Jeremia 29:11

Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Previous Posts

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

The next biblical war

Christianity

Share Button

daily bible verse second Covenant

daily bible verse second Covenant
Click on the blue words for deeper understanding.

daily bible verse second Covenant.
KJV

Hebrews 8:6-13

But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord;

I will put my laws into their mind, and write them in their hearts

and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebrews 5:5-14

So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;
Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;
And being made perfect, he became the author of

eternal salvation unto all them that obey him

;
Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.
For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil

Hosea 5:15

I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

daaglikse bybel vers Tweede verbond.
Klik op die blou woorde vir meer inligting om die woord beter te verstaan.

AFR53

Hebreërs 8:6-13

Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie. Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.
Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

Hebreërs 5:5-14

So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.
Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs–
Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek; waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.
Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.
Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Hosea 5:15

Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.

Previous post

Psalm 33:4-5 Psalm 56:4

Faith Saturday

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:7
The angel of the LORD encamps around those who fear Him,
And rescues them.

Philippians 4:6-7
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.
And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Hosea 6:6
For I delight in loyalty rather than sacrifice,
And in the knowledge of God rather than burnt offerings.

Isaiah 32:17
And the work of righteousness will be peace,
And the service of righteousness, quietness and confidence forever.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:8
Die Engel van die Here slaan sy laer op
rondom dié wat die Here dien, en red hulle.

Filippense 4:6
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Hosea 6:6
Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.

Jesaja 32:17
En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16
A message to the watchmen on the wall

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Share Button