Daily bible verse Daaglikse bybel vers gifts geskenke

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day

NASB77

1 Timothy 4:3-5

men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude; for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

John 3:16

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Romans 12:6

And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith;

Matthew 6:3-4

But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

James 1:5

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him.

1 Timothy 5:8

But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.

Luke 21:2-3

And He saw a certain poor widow putting in two small copper coins. And He said, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them; for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on.”

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53

1 Timótheüs 4:3-5

wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Romeine 12:6

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:

Matthéüs 6:3-4

Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Jakobus 1:5

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

1 Timótheüs 5:8

Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige.

Lukas 21:2-3

En Hy het ook ‘n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi. En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

NASB77

Romans 12:6-9

Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.

1 Corinthians 12:8-10

For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit; to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.

Hebrews 11:1-12

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old gained approval. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. By faith Enoch was taken up so that he should not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God. And without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. By faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is according to faith. By faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance; and he went out, not knowing where he was going. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise; for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered Him faithful who had promised; therefore, also, there was born of one man, and him as good as dead at that, as many descendants AS THE STARS OF HEAVEN IN NUMBER, AND INNUMERABLE AS THE SAND WHICH IS BY THE SEASHORE. All these died in faith, without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth.

daaglikse bybel vers geestelike gawes en geloof

AFR53

Romeine 12:6-9

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;

1 Korintiërs 12:8-10

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Hebreërs 11:1-12

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is.

Previous Posts

Bible verse of the day Romans Matthew John

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

Faith Saturday
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
Bible verse of the day Romans Matthew John
Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder
Christianity
The Book of Enoch chapter 23
Bible verses about the Holy Spirit
Bible verse about the sinners prayer
Faith Saturday How to be Rapture ready
Bible verse about Truth Christian fellowship
Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher
The Book of Enoch Chapter 92

Share Button