Daily bible verse Daaglikse bybel vers gifts geskenke

gifts geskenke

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day

NASB77

1 Timothy 4:3-5

men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude; for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

John 3:16

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Romans 12:6

And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith;

Matthew 6:3-4

But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

James 1:5

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him.

1 Timothy 5:8

But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.

Luke 21:2-3

And He saw a certain poor widow putting in two small copper coins. And He said, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them; for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on.”

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53

1 Timótheüs 4:3-5

wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Romeine 12:6

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:

Matthéüs 6:3-4

Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Jakobus 1:5

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

1 Timótheüs 5:8

Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige.

Lukas 21:2-3

En Hy het ook ‘n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi. En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button