Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

revelations openbaring last days laste dae

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verse for today

New American Standard 1977

Deuteronomy 4 verse 27-31
“And the LORD will scatter you among the peoples, and you shall be left few in number among the nations, where the LORD shall drive you.
“And there you will serve gods, the work of man’s hands, wood and stone, which neither see nor hear nor eat nor smell.
“But from there you will seek the LORD your God, and you will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul.

When you are in distress and all these things have come upon you, in the latter days, you will return to the LORD your God and listen to His voice.

“For the LORD your God is a compassionate God; He will not fail you nor destroy you nor forget the covenant with your fathers which He swore to them

Ezekiel 6 verse 8-10
“However, I shall leave a remnant, for you will have those who escaped the sword among the nations when you are scattered among the countries.
“Then those of you who escape will remember Me among the nations to which they will be carried captive, how I have been hurt by their adulterous hearts which turned away from Me, and by their eyes, which played the harlot after their idols; and they will loathe themselves in their own sight for the evils which they have committed, for all their abominations.
“Then they will know that I am the LORD; I have not said in vain that I would inflict this disaster on them.”’

Revelation 18 verse 1-3
After these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illumined with his glory.
And he cried out with a mighty voice, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great! And she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird.
“For all the nations have drunk of the wine of the passion of her immorality, and the kings of the earth have committed acts of immorality with her, and the merchants of the earth have become rich by the wealth of her sensuality.”

Jeremiah 30 verse 11
‘For I am with you,’ declares the LORD, ‘to save you;
For I will destroy completely all the nations where I have scattered you,
Only I will not destroy you completely.
But I will chasten you justly,
And will by no means leave you unpunished.’

Jeremiah 46 verse 28
O Jacob My servant, do not fear,” declares the LORD,
“For I am with you.
For I shall make a full end of all the nations
Where I have driven you,
Yet I shall not make a full end of you;
But I shall correct you properly
And by no means leave you unpunished.”

Numbers 24 verse 9
“He couches, he lies down as a lion,
And as a lion, who dares rouse him?
Blessed is everyone who blesses you,
And cursed is everyone who curses you.”

Nations to which the Jewish people was scattered to after the 2de temple was destroyed:
Europe, Middle East, India, Russia, North Africa and a few males to Zimbabwe

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deuteronomium 4 vers 27-31
En die HERE sal julle onder die volke verstrooi, en ‘n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die HERE julle sal drywe.
En daar sal julle gode dien, die werk van mensehande, hout en klip wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie.
Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die HERE jou God terugkeer en na sy stem luister.
Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.

Esegiël 6 vers 8-10
Maar Ek sal ‘n oorblyfsel bewaar deurdat daar vir julle sommige sal wees wat onder die nasies die swaard ontvlug, as julle verstrooi is in die lande.
Dan sal die wat uit julle ontvlug het, aan My dink onder die nasies waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, as Ek hulle ontugtige hart wat van My afgewyk het, en hulle oë wat agter hulle drekgode aan hoereer, verbreek het; en hulle sal vir hulself walglik wees weens die slegte dinge wat hulle gedoen het volgens al hulle gruwels.
En hulle sal weet dat Ek die HERE is; Ek het nie tevergeefs gespreek dat Ek hulle hierdie onheil sal berokken nie.

Openbaring 18 vers 1-3
En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid.
En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,
omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

Jeremia 30 vers 11
Want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou te verlos. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Jeremia vers 46:28
Jy, o my kneg Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met jou. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verdryf het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Númeri 24 vers 9
Hy buig hom, hy gaan lê soos ‘n leeu en soos ‘n leeuin: wie sal hom opjaag? Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Share Button

One thought on “Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days”

Comments are closed.