Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

1 Samuel 2:2
There is no one holy like the LORD,
Indeed, there is no one besides Thee,
Nor is there any rock like our God.

Gospel

Luke 12:39
And be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into.

John 1:14
And the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth.

Apostle teaching

2 Peter 3:10
But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up.

Philippians 2:5-7
Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus,
who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped,
but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men.

Revelations

Revelation 7:9-10
After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands; and they cry out with a loud voice, saying,
“Salvation to our God who sits on the throne, and to the Lamb.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag 1 Samuel 2:2, Lukas 12:39, Johannes 1:14, 2 Petrus 3:10, Filippense 2: 5-8 en Openbaring 7:9-10.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

1 Samuel 2:2
Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Die goeie nuus

Lukas 12:39
Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.

Johannes 1:14
En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon–en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom–vol van genade en waarheid.

Apostel Onderig

2 Petrus 3:10
Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

Filippense 2: 5-8
Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.
Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;
en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Openbaring

Openbaring 7:9-10
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

The Book Of James

Jesus Christ in the Old testament

The time of sorrows: Where is the promise of His coming

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Share Button

One thought on “Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation”

Comments are closed.