Bible verse sexual advice to married woman and men Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue / Bible verse about the qualities of a good woman Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vrou

Bible verse sexual advice to married woman and men

Note: This is not a commandment but to avoid temptation of the flesh which leads to adultery, which harms more then just those whom commits or think of commiting the act. Thinking of commiting adultery is a sin, and should be avoid as much as possible.

Kings James Version

1 Corinthians 7:2-7 and 10-11

Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife,
and let every woman have her own husband.
Let the husband render unto the wife due benevolence:
and likewise also the wife unto the husband.
The wife hath not power of her own body, but the husband:
and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife.
Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time,
that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again,
that Satan tempt you not for your incontinency.
But I speak this by permission, and not of commandment.
For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God,
one after this manner, and another after that.

And unto the married I command, yet not I, but the Lord,
Let not the wife depart from her husband:
But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband:
and let not the husband put away his wife.

Teaching from Paul about married sex in plain english

To avoid a husband or wife to be tempted to seek for sex somewhere else, the husband and wife should never refuse the other sex, in this manner neither will have any self reasoned valet reason to cheat on the other, which is a sin.

Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Nota: Die is nie n gebod nie, maar n christelike manier om dit moeiliker te maak vir die bose om n vrou en/of haar man by die afground af te lei.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Korintiërs 7:2-7 en 10-11

Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.
Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man.
Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.
Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie.
Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.

En aan die getroudes beveel ek–nie ek nie, maar die Here–dat die vrou nie van die man moet skei nie;
en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.

Onderig van Paulus ontrent sex in die huwelik in plain afrikaans

Om te verhoud dat die man of vrou in hulle eie kop die idee kry om sex buite die huwelik te soek, want sy of haar man of vrou weerhou dit, moet die man of vrou nooit sex van die ander weerhou nie. As die man n drang het vervul dit en ook anders om.

Bible, verse, sexual advice, married woman, married men, Bybel vers, Raad aangaande sex, in die huwelik

Share Button

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

NASB77

Malachi 3:16-18

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.
“And they will be Mine,” says the LORD of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.”
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.

Isaiah 4:2-3

In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel.
And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy—everyone who is recorded for life in Jerusalem.

1 Peter 2:9

But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

Psalm 103:13

Just as a father has compassion on his children, So the LORD has compassion on those who fear Him.

Psalm 34:15

The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

AFR53

Maleagi 3:16-18

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Jesaja 4:2-3

In dié dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem

1 Petrus 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Psalms 103:13

Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Psalms 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Jewish Days for 2018

Christianity

Share Button