Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 10:9
He who walks in integrity walks securely,
But he who perverts his ways will be found out.

Colossians 3:23
Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for men;

Hebrews 6:10
For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints.

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 10:9
Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.

Kolossense 3:23
En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

Hebreërs 6:10
Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien.

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Share Button

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Timothy 4:1-5
But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons
by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron,
men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.
For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;
for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

1 Corinthians 7:4-5
The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control.

Romans 1:24-27
Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them.
For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural,
and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.

Daniel 11:37
And he will show no regard for the gods of his fathers or for the desire of women, nor will he show regard for any other god; for he will magnify himself above them all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Timoteus 4:1-5
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang
deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,
wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.
Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;
want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

1 Korintiërs 7: 4
Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

Romeine 1:24-27
Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer
hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.
Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;
en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.

Daniël 11:37
En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Share Button

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 23:2-3
He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside quiet waters.
He restores my soul;
He guides me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
Revelation 7:17
for the Lamb in the center of the throne shall be their shepherd, and shall guide them to springs of the water of life; and God shall wipe every tear from their eyes.
2 Thessalonians 3:5
And may the Lord direct your hearts into the love of God and into the steadfastness of Christ.
Matthew 13:15
FOR THE HEART OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL,
AND WITH THEIR EARS THEY SCARCELY HEAR,
AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES
LEST THEY SHOULD SEE WITH THEIR EYES,
AND HEAR WITH THEIR EARS,
AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN,
AND I SHOULD HEAL THEM.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 23:2-3
Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
Openbaring 7:17
want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.
2 Tessalonisense 3: 5
Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!
Matteus 13:15
Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Share Button

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Isaiah 44:3
Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Armageddon end time or new beginning

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Share Button

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8.
What is biblical love and meaning of love in the bible.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 12:9
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.
Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.
Matthew 7:12
Therefore, however you want people to treat you, so treat them, for this is the Law and the Prophets.
1 Corinthians 13:4-8
Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant,
does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered
does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth;
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails; but if there are gifts of prophecy, they will be done away; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be done away.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 12: 9
Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;
Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.
Matteus 7:12
Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.
1 Korintiërs 13:4-8
Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë–hulle sal tot niet gaan; of tale–hulle sal ophou; of kennis–dit sal tot niet gaan.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8
What is biblical love and meaning of love in the bible.

Share Button

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 9:2
I will be glad and exult in Thee;
I will sing praise to Thy name, O Most High.
Psalm 84:10
For a day in Thy courts is better than a thousand outside.
I would rather stand at the threshold of the house of my God,
Than dwell in the tents of wickedness.
Psalm 119:64
The earth is full of Thy lovingkindness, O LORD;
Teach me Thy statutes.
Mark 4:18-19
And others are the ones on whom seed was sown among the thorns; these are the ones who have heard the word,
and the worries of the world, and the deceitfulness of riches, and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 9:2
Ek wil die HERE loof met my hele hart; ek wil al u wonders vertel.
Psalms 84:11
Want ‘n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid.
Psalms 119:64
HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.
Markus 4:18-19
En hulle by wie in die dorings gesaai word–dit is hulle wat die woord hoor,
en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 John 4:4

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Share Button

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 John 4:4

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 JOHANNES 4:4.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Genesis 50:20
And as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive.
Psalm 91:1
He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.
1 John 4:18
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.
1 John 4:4
You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Genesis 50:20
Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.
Psalm 91:1
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
1 John 4:18
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.
1 John 4:4
Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 JOHANNES 4:4

Share Button