Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

NASB77

Isaiah 7:4

and say to him, ‘Take care, and be calm, have no fear and do not be fainthearted because of these two stubs of smoldering firebrands, on account of the fierce anger of Rezin and Aram, and the son of Remaliah.

Exodus 23:30

I will drive them out before you little by little, until you become fruitful and take possession of the land.

Isaiah 6:12

The LORD has removed men far away, And the forsaken places are many in the midst of the land.

Luke 12:6

Are not five sparrows sold for two cents? And yet not one of them is forgotten before God.

Psalm 105:15

“Do not touch My anointed ones, And do My prophets no harm.”

1 Chronicles 16:22

“Do not touch My anointed ones, And do My prophets no harm.”

1 Chronicles 16:23

Sing to the LORD, all the earth; Proclaim good tidings of His salvation from day to day.

daaglikse bybel vers Jesaja Eksodus Lukas Psalms 1 Kronieke

AFR53

Jesaja 7:4

en sê vir hom: Neem jou in ag en wees gerus; wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie–weens die gloeiende toorn van Resin en die Arameërs en van die seun van Remália;

Eksodus 23:30

Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe.

Jesaja 6:12

en die HERE die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land.

Lukas 12:6

Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie.

Psalms 105:15

Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

1 Kronieke 16:22

Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

1 Kronieke 16:23

Sing tot eer van die HERE, o ganse aarde! Verkondig sy heil van dag tot dag.

Previous Posts

Bible verse of the day youth love fear exercise

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

The Book of Enoch Chapter 58 The monsters Leviathan and Behemoth
Bible verse of the day Romans Matthew John
The Book of Enoch chapter 23
The Book of Enoch Chapter 57
The Book of Enoch chapter 56 third parable, concerning the saints and the elect
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
Bible verse about Truth Christian fellowship
Bible verse of the day salvation and 10 commandments video
Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria
The Book of Enoch

Share Button

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 79:9
Help us, O God of our salvation, for the glory of Thy name;
And deliver us, and forgive our sins, for Thy name’s sake.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:35
Then say, “Save us, O God of our salvation,
And gather us and deliver us from the nations,
To give thanks to Thy holy name,
And glory in Thy praise.”

Romans 14:1
Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions.

Gospel

Matthew 18:6
but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depth of the sea.

Matthew 12:20
“A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK OFF,
AND A SMOLDERING WICK HE WILL NOT PUT OUT,
UNTIL HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 79:9
Help ons, o God van ons heil, om die eer van u Naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u Naam.

Gospel

Matteus 18:6
maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.

Matteus 12:20
‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.

Apostel onderig

Romeine 14:1
En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.

1 Kronieke 16:35
en sê: Verlos ons, God van ons heil, en versamel ons en red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day Proverbs 3:7-9, 1 Chronicles 16:11-12, Matthew 19:26, John 5:23, 1 John 2:23
Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7-9
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.
It will be healing to your body,
And refreshment to your bones.
Honor the LORD from your wealth,
And from the first of all your produce;
So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.

Gospel

Matthew 19:26
And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

John 5:23
in order that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:11-12
Seek the LORD and His strength;
Seek His face continually.
Remember His wonderful deeds which He has done,
His marvels and the judgments from His mouth,

1 John 2:22-23
Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
Whoever denies the Son does not have the Father; the one who confesses the Son has the Father also.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7-9
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;
dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.
Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;

Gospel

Matteus 19:26
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

Johannes 5:23
sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Apostel onderig

1 Johannes 2:22-23
Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.

1 Kronieke 16:11-12
Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

Bible verses for the day 1 Chronicles 16:10, John 8:31-32

Bible verses for the day 1 Chronicles 16:10, John 8:31-32

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Chronicles 16:10
Glory in His holy name;
Let the heart of those who seek the LORD be glad.
John 8:31
Jesus therefore was saying to those Jews who had believed Him, “If you abide in My word, then you are truly disciples of Mine;
John 8:32
and you shall know the truth, and the truth shall make you free.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Kronieke 16:10
Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.
Johannes 8:31
En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.
Johannes 8:32
En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26

Bible verses for the day 1 Chronicles 16:10, John 8:31-32

Share Button