Bible verse about praying to have your sins forgiven

When you have sinned and forgave those who has sinned against you, your sins will be washed away by the blood of Jesus Christ everytime if you believe in him. Therefore when you pray for the forgiveness of your sins you should pray “forgive me my sins as I have forgave those whom has sinned against me”.

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

NASB77

1 John 1:7-9

but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin.
If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us.
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

James 5:16

Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.

1 John 2:2-4

and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world.
And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments.
The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him;

Matthew 6:12

And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

daaglikse bybel vers wanneer jy bid om jou sonde te vergewe

As jy gesondig het en vergewe diegene wat teen jou gesondig het, sal jou sondes elke keer deur die bloed van Jesus Christus verwyder word as jy in Hom glo. Daarom, as jy vir die vergifnis van jou sondes bid, moet jy bid “vergewe my my sondes soos ek diegene vergewe het wat teen my gesondig het vergewe”.

AFR53

1 Johannes 1:9

Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.
As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jakobus 5:16

Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

1 Johannes 2:2-4

En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.

Matteus 6:12

en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Previous Posts

Bible verse about the sinners prayer

to whom does the kingdom of God belong

Christianity

Share Button