Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 3:10
Because you have kept the word of My perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell upon the earth.

Matthew 24:30-31
and then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON OF MAN COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and great glory.
And He will send forth His angels with A GREAT TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

Philippians 3:20-21
For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;
who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.

Romans 8:18-19
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.
For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 3:10
Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Matteus 24:30-31
En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Filippense 3:20-21
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Romeine 8:18-19
Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32.

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:10
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad.

John 14:3
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

Luke 10:20
“Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven.”

Mark 13:32
But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:10
Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

Johannes 14:3
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Lukas 10:20
Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Markus 13:32
Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 10:9
He who walks in integrity walks securely,
But he who perverts his ways will be found out.

Colossians 3:23
Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for men;

Hebrews 6:10
For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints.

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 10:9
Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.

Kolossense 3:23
En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

Hebreërs 6:10
Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien.

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Share Button

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Timothy 4:1-5
But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons
by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron,
men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.
For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;
for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

1 Corinthians 7:4-5
The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control.

Romans 1:24-27
Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them.
For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural,
and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.

Daniel 11:37
And he will show no regard for the gods of his fathers or for the desire of women, nor will he show regard for any other god; for he will magnify himself above them all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Timoteus 4:1-5
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang
deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,
wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.
Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;
want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

1 Korintiërs 7: 4
Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

Romeine 1:24-27
Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer
hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.
Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;
en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.

Daniël 11:37
En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Share Button

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 23:2-3
He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside quiet waters.
He restores my soul;
He guides me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
Revelation 7:17
for the Lamb in the center of the throne shall be their shepherd, and shall guide them to springs of the water of life; and God shall wipe every tear from their eyes.
2 Thessalonians 3:5
And may the Lord direct your hearts into the love of God and into the steadfastness of Christ.
Matthew 13:15
FOR THE HEART OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL,
AND WITH THEIR EARS THEY SCARCELY HEAR,
AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES
LEST THEY SHOULD SEE WITH THEIR EYES,
AND HEAR WITH THEIR EARS,
AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN,
AND I SHOULD HEAL THEM.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 23:2-3
Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
Openbaring 7:17
want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.
2 Tessalonisense 3: 5
Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!
Matteus 13:15
Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Share Button

Bible verses for the day Armageddon end time or new beginning

Bible verses for the day Armageddon end time or new beginning.

Daniel 11:40-45
And at the end time the king of the South will collide with him, and the king of the North will storm against him with chariots, with horsemen, and with many ships; and he will enter countries, overflow them, and pass through.
He will also enter the Beautiful Land, and many countries will fall; but these will be rescued out of his hand: Edom, Moab and the foremost of the sons of Ammon.
Then he will stretch out his hand against other countries, and the land of Egypt will not escape.
But he will gain control over the hidden treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; and Libyans and Ethiopians will follow at his heels.
But rumors from the East and from the North will disturb him, and he will go forth with great wrath to destroy and annihilate many.
And he will pitch the tents of his royal pavilion between the seas and the beautiful Holy Mountain; yet he will come to his end, and no one will help him.

Armageddon
Armageddon

Zechariah 14:4
And in that day His feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east; and the Mount of Olives will be split in its middle from east to west by a very large valley, so that half of the mountain will move toward the north and the other half toward the south.
Numbers 24:8–9
God brings him out of Egypt,
He is for him like the horns of the wild ox.
He shall devour the nations who are his adversaries,
And shall crush their bones in pieces,
And shatter them with his arrows.
He couches, he lies down as a lion,
And as a lion, who dares rouse him?
Blessed is everyone who blesses you,
And cursed is everyone who curses you.
Matthew 2:15
and was there until the death of Herod, that what was spoken by the Lord through the prophet might be fulfilled, saying, “OUT OF EGYPT DID I CALL MY SON.”
Isaiah 19:1–2
The oracle concerning Egypt.
Behold, the LORD is riding on a swift cloud, and is about to come to Egypt;
The idols of Egypt will tremble at His presence,
And the heart of the Egyptians will melt within them.
So I will incite Egyptians against Egyptians;
And they will each fight against his brother, and each against his neighbor,
City against city, and kingdom against kingdom.
Jeremiah 4:13
“Behold, he goes up like clouds,
And his chariots like the whirlwind;
His horses are swifter than eagles.
Woe to us, for we are ruined!”
Habakkuk 3:3–7
God comes from Teman,
And the Holy One from Mount Paran. Selah.
His splendor covers the heavens,
And the earth is full of His praise.
His radiance is like the sunlight;
He has rays flashing from His hand,
And there is the hiding of His power.
Before Him goes pestilence,
And plague comes after Him.
He stood and surveyed the earth;
He looked and startled the nations.
Yes, the perpetual mountains were shattered,
The ancient hills collapsed.
His ways are everlasting.
I saw the tents of Cushan under distress,
The tent curtains of the land of Midian were trembling.
Jeremiah 49:19–22
“Behold, one will come up like a lion from the thickets of the Jordan against a perennially watered pasture; for in an instant I shall make him run away from it, and whoever is chosen I shall appoint over it. For who is like Me, and who will summon Me into court? And who then is the shepherd who can stand against Me?”
Therefore hear the plan of the LORD which He has planned against Edom, and His purposes which He has purposed against the inhabitants of Teman: surely they will drag them off, even the little ones of the flock; surely He will make their pasture desolate because of them.
The earth has quaked at the noise of their downfall. There is an outcry! The noise of it has been heard at the Red Sea.
Behold, He will mount up and swoop like an eagle, and spread out His wings against Bozrah; and the hearts of the mighty men of Edom in that day will be like the heart of a woman in labor.
Isaiah 63:1–4
Who is this who comes from Edom,
With garments of glowing colors from Bozrah,
This One who is majestic in His apparel,
Marching in the greatness of His strength?
“It is I who speak in righteousness, mighty to save.
Why is Your apparel red,
And Your garments like the one who treads in the wine press?
I have trodden the wine trough alone,
And from the peoples there was no man with Me.
I also trod them in My anger,
And trampled them in My wrath;
And their lifeblood is sprinkled on My garments,
And I stained all My raiment.
For the day of vengeance was in My heart,
And My year of redemption has come.
Jeremiah 48:40–44
For thus says the LORD,
“Behold, one will fly swiftly like an eagle,
And spread out his wings against Moab.
Kerioth has been captured
And the strongholds have been seized,
So the hearts of the mighty men of Moab in that day
Will be like the heart of a woman in labor.
And Moab will be destroyed from being a people
Because he has become arrogant toward the LORD.
Terror, pit, and snare are coming upon you,
O inhabitant of Moab,” declares the LORD.
The one who flees from the terror
Will fall into the pit,
And the one who climbs up out of the pit
Will be caught in the snare;
For I shall bring upon her, even upon Moab,
The year of their punishment,” declares the LORD.
Zechariah 12:7
The LORD also will save the tents of Judah first in order that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem may not be magnified above Judah.
Mark 13:14
But when you see the ABOMINATION OF DESOLATION standing where it should not be (let the reader understand), then let those who are in Judea flee to the mountains.
Revelation 12:6
And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared by God, so that there she might be nourished for one thousand two hundred and sixty days.
Revelation 12:14
And the two wings of the great eagle were given to the woman, in order that she might fly into the wilderness to her place, where she was nourished for a time and times and half a time, from the presence of the serpent.
Zechariah 14:2–5
For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city will be captured, the houses plundered, the women ravished, and half of the city exiled, but the rest of the people will not be cut off from the city.
Then the LORD will go forth and fight against those nations, as when He fights on a day of battle.
And in that day His feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east; and the Mount of Olives will be split in its middle from east to west by a very large valley, so that half of the mountain will move toward the north and the other half toward the south.
And you will flee by the valley of My mountains, for the valley of the mountains will reach to Azel; yes, you will flee just as you fled before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. Then the LORD, my God, will come, and all the holy ones with Him!
Zechariah 12:5–6
Then the clans of Judah will say in their hearts, ‘A strong support for us are the inhabitants of Jerusalem through the LORD of hosts, their God.
In that day I will make the clans of Judah like a firepot among pieces of wood and a flaming torch among sheaves, so they will consume on the right hand and on the left all the surrounding peoples, while the inhabitants of Jerusalem again dwell on their own sites in Jerusalem.
Zechariah 14:14
And Judah also will fight at Jerusalem; and the wealth of all the surrounding nations will be gathered, gold and silver and garments in great abundance.
Amos 1:2-10
The words of Amos, who was among the sheepherders from Tekoa, which he envisioned in visions concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.
And he said,
“The LORD roars from Zion,
And from Jerusalem He utters His voice;
And the shepherds’ pasture grounds mourn,
And the summit of Carmel dries up.”
Thus says the LORD,
“For three transgressions of Damascus and for four
I will not revoke its punishment,
Because they threshed Gilead with implements of sharp iron.
“So I will send fire upon the house of Hazael,
And it will consume the citadels of Ben-hadad.
“I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the valley of Aven,
And him who holds the scepter, from Beth-eden;
So the people of Aram will go exiled to Kir,”
Says the LORD.
Thus says the LORD,
“For three transgressions of Gaza and for four
I will not revoke its punishment,
Because they deported an entire population
To deliver it up to Edom.
“So I will send fire upon the wall of Gaza,
And it will consume her citadels.
“I will also cut off the inhabitant from Ashdod,
And him who holds the scepter, from Ashkelon;
I will even unleash My power upon Ekron,
And the remnant of the Philistines will perish,”
Says the Lord GOD.
Thus says the LORD,
“For three transgressions of Tyre and for four
I will not revoke its punishment,
Because they delivered up an entire population to Edom
And did not remember the covenant of brotherhood.
“So I will send fire upon the wall of Tyre,
And it will consume her citadels.”
Zephaniah 2:4
For Gaza will be abandoned,
And Ashkelon a desolation;
Ashdod will be driven out at noon,
And Ekron will be uprooted.
Revelation 16:16
And they gathered them together to the place which in Hebrew is called HarMagedon.
Revelation 14:19-20
And the angel swung his sickle to the earth, and gathered the clusters from the vine of the earth, and threw them into the great wine press of the wrath of God.
And the wine press was trodden outside the city, and blood came out from the wine press, up to the horses’ bridles, for a distance of two hundred miles.
Isaiah 26:21
For behold, the LORD is about to come out from His place
To punish the inhabitants of the earth for their iniquity;
And the earth will reveal her bloodshed,
And will no longer cover her slain.
Revelation 19:15
And from His mouth comes a sharp sword, so that with it He may smite the nations; and He will rule them with a rod of iron; and He treads the wine press of the fierce wrath of God, the Almighty.
Joel 2:10–11
Before them the earth quakes,
The heavens tremble,
The sun and the moon grow dark,
And the stars lose their brightness.
And the LORD utters His voice before His army;
Surely His camp is very great,
For strong is he who carries out His word.
The day of the LORD is indeed great and very awesome,
And who can endure it?
1 Corinthians 15:3
For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures,
John 3:36
He who believes in the Son has eternal life; but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him.
Romans 2:5
But because of your stubbornness and unrepentant heart you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God,
Romans 5:9
Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him.
1 Thessalonians 1:10
and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who delivers us from the wrath to come.
Hebrews 3:15
while it is said,
“TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE,
DO NOT HARDEN YOUR HEARTS, AS WHEN THEY PROVOKED ME.”

Bible verses for the day Armageddon end time or new beginning.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8

Bible verses for the day Armageddon end time or new beginning.

Share Button

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8.
What is biblical love and meaning of love in the bible.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 12:9
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.
Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.
Matthew 7:12
Therefore, however you want people to treat you, so treat them, for this is the Law and the Prophets.
1 Corinthians 13:4-8
Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant,
does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered
does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth;
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails; but if there are gifts of prophecy, they will be done away; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be done away.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 12: 9
Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;
Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.
Matteus 7:12
Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.
1 Korintiërs 13:4-8
Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë–hulle sal tot niet gaan; of tale–hulle sal ophou; of kennis–dit sal tot niet gaan.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8
What is biblical love and meaning of love in the bible.

Share Button