Bible verse of the day Titus Mark 1 Samuel Proverbs Joshua Isaiah and Luke

Bible verse of the day Titus, Mark, 1 Samuel, Proverbs, Joshua, Isaiah and Luke

NASB77

Titus 1:7-9

For the overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict.

Mark 1:35

And in the early morning, while it was still dark, He arose and went out and departed to a lonely place, and was praying there.

1 Samuel 2:2

There is no one holy like the LORD, Indeed, there is no one besides Thee, Nor is there any rock like our God.

Proverbs 2:8

Guarding the paths of justice, And He preserves the way of His godly ones.

Joshua 1:9

“Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not tremble or be dismayed, for the LORD your God is with you wherever you go.”

Isaiah 58:9-10

“Then you will call, and the LORD will answer; You will cry, and He will say, ‘Here I am.’ If you remove the yoke from your midst, The pointing of the finger, and speaking wickedness, and if you give yourself to the hungry, And satisfy the desire of the afflicted, Then your light will rise in darkness, And your gloom will become like midday.

Luke 5:13

And He stretched out His hand, and touched him, saying, “I am willing; be cleansed.” And immediately the leprosy left him.

daaglikse bybel vers Titus, Markus, 1 Samuel, Spreuke, Josua, Jesaja en Lukas
AFR53

Titus 1:7-9

Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig, een wat homself beheers;
een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê.

Markus 1:35

En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.

1 Samuel 2:2

Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Spreuke 2:8

deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar);

Josua 1:9

Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

Jesaja 58:9-10

Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.

Lukas 5:13

Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

Previous Posts

Bible verse of the day Malachi 1 John Jonah Psalm

The next biblical war

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Malachi 1 John Jonah Psalm

Bible verse of the day Malachi 1 John Jonah Psalm

NASB77

Malachi 1:11

“For from the rising of the sun, even to its setting, My name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to My name, and a grain offering that is pure; for My name will be great among the nations,” says the LORD of hosts.

1 John 4:11-12

Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has beheld God at any time; if we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us.

Jonah 2:8

Those who regard vain idols Forsake their faithfulness,

Psalm 37:4-5

Delight yourself in the LORD; And He will give you the desires of your heart.
Commit your way to the LORD, Trust also in Him, and He will do it.

daaglikse bybel vers Maleagi 1 Johannes Jona Psalms
AFR53

Maleagi 1:11

Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en ‘n rein offer; want my Naam is groot onder die heidene, sê die HERE van die leërskare.

1 Johannes 4:11-12

Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.
Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.

Jona 2:8

Die wat nietige afgode vereer, verlaat die Een wat vir hulle goedertieren is.

Psalms 37:4-5

en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.
Gimel. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;

Previous Posts

The next biblical war

Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria

Love

second Covenant

Job Zephaniah 1 John Psalm

Rahegene Cherry Chris Maskey JD Farag George Chuang

Christianity

Popular Posts

The Book of Enoch chapter 23
The Book of Enoch Chapter 2 End Times
The Book of Enoch Chapter 3
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
The Book of Enoch Chapter 58 The monsters Leviathan and Behemoth
The Book of Enoch chapter 54 Decree of Revelation 16 God’s Wrath
Book of Enoch chapter 52 Preparations for the great end times battle of Armageddon

Faith Saturday

Share Button

Bible verses about reading Gods word

Romans 10:17

So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ.

1 Timothy 4:13

Until I come, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and teaching.

Hebrews 4:12

For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart.

Psalm 119:11

Thy word I have treasured in my heart, That I may not sin against Thee.

2 Timothy 3:16

All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness; that the man of God may be adequate, equipped for every good work.

Psalm 119:105

Thy word is a lamp to my feet, And a light to my path.

Psalm 119:9

How can a young man keep his way pure? By keeping it according to Thy word.

read the bible daily
read the bible daily
Share Button

daily bible verse Ephesians 6:1-4 by the Apostle Paul

daily bible verse Ephesians 6:1-4 by the Apostle Paul

NASB77

Ephesians 6:1-4

Children, obey your parents in the Lord, for this is right. HONOR YOUR FATHER AND MOTHER (which is the first commandment with a promise), THAT IT MAY BE WELL WITH YOU, AND THAT YOU MAY LIVE LONG ON THE EARTH. And, fathers, do not provoke your children to anger; but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.

daaglikse bybel verse Efesiërs 6:1-4 geskrywwe deur Paul
AFR53

Efesiërs 6:1-4

Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg.
Eer jou vader en jou moeder–dit is die eerste gebod met ‘n belofte–
sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.
En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.

Previous post

Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria

Love

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Matthew fig tree

daily bible verse Matthew fig tree

NASB77

Matthew 21:19

And seeing a lone fig tree by the road, He came to it, and found nothing on it except leaves only; and He said to it, “No longer shall there ever be any fruit from you.” And at once the fig tree withered.

Meaning:
The fig tree represent all of the people of God Jews and adopted Jews (Christians). If you claim to be a follower of God but you do not live a Christian lifestyle, follow the Commandments, repent of sins and help those whom you can help, you will not enter the kingdom of heaven.

Matthew 24:32

“Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender, and puts forth its leaves, you know that summer is near;

Meaning:
The fig tree represent ages or seasons of time, if you see all the signs mentioned by Jesus Christ you will be able to see the coming of the age of the end. The time of sorrows and the time of the great tribulation.

daaglikse bybel vers Mattheus vyeboom
AFR53

Mattheus 21:19

en Hy sien ‘n vyeboom langs die pad en gaan daarnatoe; maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer ‘n vrug kom nie! En onmiddellik het die vyeboom verdroog.

Betekenis:
Die vyeboom verteenwoordig al die mense van God Jode en ingelyfte Jode (Christene). As jy daarop aanspraak maak dat jy ‘n volgeling van God is, maar jy nie ‘n Christelike lewenstyl leef nie, volg die Gebooie, bekeer jou van sondes en help diegene wat jy kan help, jy sal nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie.

Mattheus 24:32

En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.

Betekenis:
Die vyeboom verteenwoordig eeue of seisoene van tyd. As jy al die tekens wat deur Jesus Christus genoem word, sien, sal jy die koms van die ewigheid van die einde kan sien. Die tyd van smarte en die tyd van die groot verdrukking.

Previous post

Romans

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Romans

daily bible verse Romans

NASB77

Romans 1:18

For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness,

Romans 1:26-27

For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural, and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.

daaglikse bybel vers Romeine
AFR53

Romeine 1:18

Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,

Romeine 1:26-27

Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.

Previous post

Deuteronomy Matthew Psalm Titus

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse daily bible verse Deuteronomy Matthew Psalm Titus

daily bible verse Deuteronomy Matthew Psalm Titus

NASB77

Deuteronomy 8:17-18

“Otherwise, you may say in your heart, ‘My power and the strength of my hand made me this wealth.’
But you shall remember the LORD your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant which He swore to your fathers, as it is this day.”

Matthew 19:26

And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

Psalm 97:10

Hate evil, you who love the LORD, Who preserves the souls of His godly ones; He delivers them from the hand of the wicked.

Titus 1:15-16

To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled.
They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient, and worthless for any good deed.

daaglikse bybel vers Deuteronomium Matteus Psalms Titus
AFR53

Deuteronomium 8:17-18

en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe.
Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is.

Matteus 19:26

Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

Psalms 97:10

o Liefhebbers van die HERE, haat die kwaad! Hy bewaar die siele van sy gunsgenote, Hy red hulle uit die hand van die goddelose.

Titus 1:15-16

Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel.
Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk.

Previous post

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse second Covenant

daily bible verse second Covenant
Click on the blue words for deeper understanding.

daily bible verse second Covenant.
KJV

Hebrews 8:6-13

But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord;

I will put my laws into their mind, and write them in their hearts

and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebrews 5:5-14

So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;
Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;
And being made perfect, he became the author of

eternal salvation unto all them that obey him

;
Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.
For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil

Hosea 5:15

I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

daaglikse bybel vers Tweede verbond.
Klik op die blou woorde vir meer inligting om die woord beter te verstaan.

AFR53

Hebreërs 8:6-13

Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie. Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.
Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

Hebreërs 5:5-14

So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.
Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs–
Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek; waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.
Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.
Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Hosea 5:15

Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.

Previous post

Psalm 33:4-5 Psalm 56:4

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Psalm 33:4-5 Psalm 56:4

daily bible verse Psalm.
NASB77

Psalm 33:4-5

For the word of the LORD is upright; And all His work is done in faithfulness.
He loves righteousness and justice; The earth is full of the lovingkindness of the LORD.

Psalm 56:4

In God, whose word I praise, In God I have put my trust; I shall not be afraid. What can mere man do to me?

daaglikse bybel vers Psalms.
AFR53

Psalms 33:4-5

Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou.
Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die HERE.

Psalms 56:5

Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?

Previous post

the writings of Paul and false hyper dispensationalism

#MondayBibleVideo

the writings of Paul and false hyper dispensationalism

doctrine sin

doctrine repent accept jesus and repent turn away from sin

doctrine the 10 commandments

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse the writings of Paul and false hyper dispensationalism

daily bible verse Matthew 19:17 Revelation 22:14-15.
NASB77

Matthew 19:17

And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.”

Revelation 22:14-15

Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city.
Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters, and everyone who loves and practices lying.

daaglikse bybel vers Job 33:14-18.
AFR53

Matteus 19:17

En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.

Openbaring 22:14-15

Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.
Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.

Previous post

Prayer of Blessings

Job 33:14-18 Short links and Elijah

You are a temple and God lives in you Jesus never left

Understanding the writings of Paul

Romans 7:1-13
1 Or do you not know, brethren (for I am speaking to those who know the law), that the law has jurisdiction over a person as long as he lives?
2 For the married woman is bound by law to her husband while he is living; but if her husband dies, she is released from the law concerning the husband.
3 So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man.
4 Therefore, my brethren, you also were made to die to the Law through the body of Christ, that you might be joined to another, to Him who was raised from the dead, that we might bear fruit for God.
5 For while we were in the flesh, the sinful passions, which were aroused by the Law, were at work in the members of our body to bear fruit for death.
6 But now we have been released from the Law, having died to that by which we were bound, so that we serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter.
7 What shall we say then? Is the Law sin? May it never be! On the contrary, I would not have come to know sin except through the Law; for I would not have known about coveting if the Law had not said, “YOU SHALL NOT COVET.”
8 But sin, taking opportunity through the commandment, produced in me coveting of every kind; for apart from the Law sin is dead.
9 And I was once alive apart from the Law; but when the commandment came, sin became alive, and I died;
10 and this commandment, which was to result in life, proved to result in death for me;
11 for sin, taking opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me.
12 So then, the Law is holy, and the commandment is holy and righteous and good.
13 Therefore did that which is good become a cause of death for me? May it never be! Rather it was sin, in order that it might be shown to be sin by effecting my death through that which is good, that through the commandment sin might become utterly sinful.

Explanation
1-3 The law applies to the flesh.
4 Christs death and resurrection releases us from sin if we believe in him.
5 The flesh has a sinful nature, that is why the Commandments of Jesus Christ applies to the flesh.
6 Through Christ our spirit is released from sin. No sacrifice is needed, just the blood of Christ.
7-11 The Commandments of Jesus Christ tells us what is sin and what is not, sin leads death, but though Christ we have life.
12 So then, the Law is holy, and the commandment is holy and righteous and good.
13 The Comments of Jesus Christ is not sin and does not condemn us but shows us what is sin.

Summary
It is though the commandments that we learn what is sin, ones you know that you are a sinner, you can seek forgiveness and this can only be obtained through the sacrifice and resurrection of Jesus Christ, which saves the soul not the flesh because the flesh has a sinful nature. “So then, the Law is holy, and the commandment is holy and righteous and good.”

Commentary
Throughout the bible we are taught to follow the Commands of God and that we show our love towards God by keeping the 10 Commandments, however there are false teachers who twists the teachings of Paul to convince the followers of the Lord that we do not have to follow the Commandments, ignoring that Paul says “So then, the Law is holy, and the commandment is holy and righteous and good”, this phrase is the summary of Romans 7:1-13. It is though the commandments that we learn what is sin, ones you know that you are a sinner, you can seek forgiveness and this can only be obtained through the sacrifice and resurrection of Jesus Christ, which saves the soul not the flesh because the flesh has a sinful nature.

False teachers whom twist the words of Paul also say that the teachings of Paul is different, because he is the only teacher to the gentiles and the commandments do not apply to the gentiles, this is a flat out lie:
Peter – Turkey, Italy (gentiles) Crucified upside down Rome Italy
Andrew – Russia, Turkey and Greece (gentiles) Crucified in Greece
Thomas – Iran, Afghanistan, India (gentiles) Speared in India
Philip – North Africa and Turkey (gentiles) Cruelly put to death in Turkey
Matthew – Iran and Ethiopia (gentiles) Stabbed in Ethiopia
Bartholomew – India, Armenia, Ethiopia, Southern Arabia and Albania (gentiles) Beaten and crucified in Albania
James son of Alpheus – Spain Killed in spain.
James brother of Jesus – Syria, Jerusalem Killed by Herod
Simon the Zealot – Jerusalem, Iran, Mauritania and England (gentiles) Crucified in England
Matthais – Syria Burned alive in Syria
John – Turkey (Gentiles) Died of old age after he saw heaven and wrote the book of Revelations.
Matthew 28:18-20 – And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.”

Paul also never said you should not speak in tongues, he said do not speak in tongues if there is no one with the gift of interpretation. Paul made this rule because the church was a madhouse with everyone speaking out of turn and noone growing in the knowlague of the Lord because of it. He did not say spiritual gifts are of satan as many would like to claim.

1 Corinthians 14:39-40 written by Paul
Therefore, my brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak in tongues.
But let all things be done properly and in an orderly manner.

1 Corinthians 14:27-28 written by Paul
If anyone speaks in a tongue, it should be by two or at the most three, and each in turn, and let one interpret;
but if there is no interpreter, let him keep silent in the church; and let him speak to himself and to God.

Paul made a similar rule saying woman should no speak in church for the same reason, the woman in the church was speaking out of turn, causing a madhouse and noone growing in the knowlague of the Lord because of it. He did not say woman my not be preachers like many would like to claim.

1 Corinthians 14:33-34 written by Paul
for God is not a God of confusion but of peace, as in all the churches of the saints.
Let the women keep silent in the churches; for they are not permitted to speak, but let them subject themselves, just as the Law also says.

Faith Saturday

daily bible verse the writings of Paul and false hyper dispensationalism

Share Button