Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 9 January New Covenant

New Covenant

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

New Covenant

Genesis 9:9 

King James Bible 
And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;

Génesis 9:9

Afrikaans 1953 
Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle,

Jeremiah 31:31-34

King James Bible
Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah: Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the LORD: But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.

Jeremia 31:31-34

Afrikaans 1953
Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;
nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe
Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie–my verbond wat húlle verbreek het,
alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE:
Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê:
Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE;
want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

Luke 22:20

King James Bible
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.   

Lukas 22:20

Afrikaans 1953
Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word.

Hebrews 8:13

King James Bible
In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old isready to vanish away.

Hebreërs 8:13

Afrikaans 1953 
As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 9 January, New Covenant

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 9 January,  New Covenant

Share Button

Share this:

Like this:

Related

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 2 January2019-01-02In “Bible verse”

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 4 January Sacrifice2019-01-05In “Bible verse”

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 1 January 20192019-01-01In “Bible verse”

Share Button