Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 1 January 2019

new year

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

2 Chronicles 20:20

King James Bible
And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem; Believe in the LORD your God, so shall ye be established; believe his prophets, so shall ye prosper.

2 Kronieke 20:20

Afrikaans 1953 
Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekóa uit; en terwyl hulle uittrek, het Jósafat gaan staan en gesê: Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem! Glo in die HERE julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. 

Esther 1:13 

King James Bible
Then the king said to the wise men, which knew the times, (for so was the king’s manner toward all that knew law and judgment:

1 Ester 1:13

Afrikaans 1953
En die koning het aan die wyse manne, die kenners van die tye, gesê–want só word die sake van die koning aan al die kenners van wet en reg voorgelê;  

Philippians 3:14

King James Bible
I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.

Filippense 3:14

Afrikaans 1953
Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.  . 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 1 January 2019

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Psalm 72:2

King James Bible
May he judge Thy people with righteousness, And Thine afflicted with justice.  

Psalms 72:2

Afrikaans 1953 
Laat hy u volk oordeel met geregtigheid en u ellendiges met reg.

Deuteronomy 32:17

King James Bible
They sacrificed unto devils, not to God; to gods whom they knew not, to new gods that came newly up, whom your fathers feared not.

Deuteronómium 32:17

Afrikaans 1953
Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie.

Luke 21:11

King James Bible
And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.

Lukas 21:11

Afrikaans 1953
En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 1 January 2019

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Ezekiel 29:3

King James Bible
Speak, and say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, Pharaoh king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his rivers, which hath said, My river is mine own, and I have made it for myself.

Eségiël 29:3

Afrikaans 1953 
Spreek en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak wat in jou strome lê, wat sê: My stroom is myne, en ek het dit vir my gemaak. 

Isaiah 19:5 1

King James Bible
And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up.

Jesaja 19:5

Afrikaans 1953
En die waters sal uit die groot waterplas verdwyn, en die rivier sal uitdroog en droog lê. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 1 January 2019

Share Button