Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Jesus teaching

Bible verses of the day Proverbs 3:7-9, 1 Chronicles 16:11-12, Matthew 19:26, John 5:23, 1 John 2:23
Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7-9
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.
It will be healing to your body,
And refreshment to your bones.
Honor the LORD from your wealth,
And from the first of all your produce;
So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.

Gospel

Matthew 19:26
And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

John 5:23
in order that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:11-12
Seek the LORD and His strength;
Seek His face continually.
Remember His wonderful deeds which He has done,
His marvels and the judgments from His mouth,

1 John 2:22-23
Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
Whoever denies the Son does not have the Father; the one who confesses the Son has the Father also.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7-9
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;
dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.
Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;

Gospel

Matteus 19:26
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

Johannes 5:23
sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Apostel onderig

1 Johannes 2:22-23
Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.

1 Kronieke 16:11-12
Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

One thought on “Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son”

Comments are closed.