Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 14:17-19
for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men.
So then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another.

Psalm 34:8
O taste and see that the LORD is good;
How blessed is the man who takes refuge in Him!

1 John 4:7
Beloved, let us love one another, for love is from God; and everyone who loves is born of God and knows God.

John 16:24
Until now you have asked for nothing in My name; ask, and you will receive, that your joy may be made full.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 14:17-19
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

Psalms 34:9
Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

1 Johannes 4:7
Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God

Johannes 16:24
Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Share Button

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:15-18
She is more precious than jewels;
And nothing you desire compares with her.
Long life is in her right hand;
In her left hand are riches and honor.
Her ways are pleasant ways,
And all her paths are peace.
She is a tree of life to those who take hold of her,
And happy are all who hold her fast.

Ezekiel 28:17
Your heart was lifted up because of your beauty;
You corrupted your wisdom by reason of your splendor.
I cast you to the ground;
I put you before kings,
That they may see you.

1 Peter 3:5
For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:15-18
dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.
In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.
Dit is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Esegiël 28:17
Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

1 Petrus 3:5
Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig,

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Share Button

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 92:12
The righteous man will flourish like the palm tree,
He will grow like a cedar in Lebanon.

Psalm 144:12
Let our sons in their youth be as grown-up plants,
And our daughters as corner pillars fashioned as for a palace;

Jeremiah 17:8
For he will be like a tree planted by the water,
That extends its roots by a stream
And will not fear when the heat comes;
But its leaves will be green,
And it will not be anxious in a year of drought
Nor cease to yield fruit.

Ezekiel 47:12
“And by the river on its bank, on one side and on the other, will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, and their fruit will not fail. They will bear every month because their water flows from the sanctuary, and their fruit will be for food and their leaves for healing.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 92:12
En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.

Psalms 144:12
sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ‘n paleis;

Jeremia 17:8
Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Esegiël 47:12
En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan–uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Share Button

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Thessalonians 1:11-12
To this end also we pray for you always that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power;
in order that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Psalm 34:6
This poor man cried and the LORD heard him,
And saved him out of all his troubles.

Proverbs 16:32
He who is slow to anger is better than the mighty,
And he who rules his spirit, than he who captures a city.

James 5:16
Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Tessalonisense 1:11-12
Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak,
sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus.

Spreuke 16:32
Die lankmoedige is beter as ‘n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat ‘n stad inneem.

Jakobus 5:16
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Psalms 34:7
Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Share Button

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verse for today

New American Standard 1977

Zechariah 8:16
These are the things which you should do: speak the truth to one another; judge with truth and judgment for peace in your gates.

Proverbs 3:5-6
Trust in the LORD with all your heart,
And do not lean on your own understanding.
In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

Acts 4:12
“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved.”

Psalm 34:5
They looked to Him and were radiant,
And their faces shall never be ashamed.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Sagaria 8:16
Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en ‘n regspraak van vrede in julle poorte!

Spreuke 3:5-6
Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Handelinge 4:12
En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Psalms 34:6
He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:4
I sought the LORD, and He answered me,
And delivered me from all my fears.

2 Chronicles 15:2
and he went out to meet Asa and said to him, “Listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin: the LORD is with you when you are with Him. And if you seek Him, He will let you find Him; but if you forsake Him, He will forsake you.

Hebrews 13:16
And do not neglect doing good and sharing; for with such sacrifices God is pleased.

Psalm 82:3-4
Vindicate the weak and fatherless;
Do justice to the afflicted and destitute.
They do not know nor do they understand;
They walk about in darkness;
All the foundations of the earth are shaken.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:5
Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord,
Hy het my gered uit alle doodsgevare.

2 Kronieke 15:2
en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin! Die HERE is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.

Hebreërs 13:16
Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.

Psalms 82:3-4
Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.
Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, John 15:7, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Share Button

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, John 15:7, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15, John 15:7

Bible verse for today

New American Standard 1977

Mark 11:24
Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they shall be granted you.

Matthew 7:7
Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

John 14:13
And whatever you ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

John 15:7
If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you.

1 John 3:22
and whatever we ask we receive from Him, because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight.

James 1:5
But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him.

James 5:15
and the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, they will be forgiven him.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Markus 11:24
Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Matteus 7:7
Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Johannes 14:13
En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Johannes 15:7
As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

1 Johannes 3:22
en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.

Jakobus 1:5
En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Jakobus 5:15
En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15, John 15:7

Share Button