Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 21 January

love

Love others

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Love others

Leviticus 19:18

King James Bible 
Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.  

Levítikus 19:18

Afrikaans 1953 
Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE. 

Psalm 41:1-3

King James Bible 
To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble. The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.

Psalms 41:1-4

Afrikaans 1953 
Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. 
Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom red in die dag van onheil. Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is.

Luke 10:27

King James Bible
And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

Lukas 10:27

Afrikaans 1953
En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.

Galatians 5:14

King James Bible
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Galásiërs 5:14

Afrikaans 1953
Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Love, others

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Love, others

Share Button