Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verse for today

New American Standard 1977

Luke 9:23
And He was saying to them all, “If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.

Lamentations 3:25-26
The LORD is good to those who wait for Him,
To the person who seeks Him.
It is good that he waits silently
For the salvation of the LORD.

Acts 20:24
But I do not consider my life of any account as dear to myself, in order that I may finish my course, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God.

Ephesians 4:8
Therefore it says,
“WHEN HE ASCENDED ON HIGH,
HE LED CAPTIVE A HOST OF CAPTIVES,
AND HE GAVE GIFTS TO MEN.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Lukas 9:23
En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.

Klaagliedere 3:25-26
Tet. Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek.
Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die HERE.

Handelinge 20:24
Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.

Efesiërs 4:8
Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8”

Comments are closed.