Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Bible verse for today

New American Standard 1977

Daniel 9:24
Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy place. (Jews)

Psalm 2:6-8
But as for Me, I have installed My King Upon Zion, My holy mountain.” “I will surely tell of the decree of the LORD: He said to Me, ‘You are My Son, Today I have begotten You. ‘Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance, And the very ends of the earth as Your possession. (Christian)

Gospel

Matthew 5:5
Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. (Christian)

Apostle teachings

Romans 11:26-27
and so all Israel will be saved; just as it is written, “THE DELIVERER WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB.” “THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.” (Jews)

Romans 11:1-5
I say then, God has not rejected His people, has He? May it never be! For I too am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin.
God has not rejected His people whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says in the passage about Elijah, how he pleads with God against Israel?
“Lord, THEY HAVE KILLED THY PROPHETS, THEY HAVE TORN DOWN THINE ALTARS, AND I ALONE AM LEFT, AND THEY ARE SEEKING MY LIFE.”
But what is the divine response to him? “I HAVE KEPT for Myself SEVEN THOUSAND MEN WHO HAVE NOT BOWED THE KNEE TO BAAL.”
In the same way then, there has also come to be at the present time a remnant according to God’s gracious choice (Jews)

Book of Revelations

Revelation 5:8-13
When He had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying,
“Worthy are You to take the book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood men from every tribe and tongue and people and nation.
10“You have made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth.”
Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands, saying with a loud voice,
“Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing.”
And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and on the sea, and all things in them, I heard saying, “To Him who sits on the throne, and to the Lamb, be blessing and honor and glory and dominion forever and ever.” (Christians)

Commentary :
During the Millennium kingdom Christians will rule the world under their Lord and savior Jesus Christ the king of kings. The Christians beings those kings under the king of kings.
Just before the Millennium kingdom the Anti-Christ will murder large numbers of Jews, a small number whom has flee will survive in the east and they will be brought back to Israel and under Christ they will rule over the promise land as God promised Abraham, and as they where promised a descendant of king David will be their king. Jesus Christ is that descendant.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Daniël 9:24
Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.

Psalms 2:6-8
Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

Gospel

Matteus 5:5
Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Apostel onderig

Romeine 11:26-27
en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.

Romeine 11:1-5
Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.
God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy by God optree teen Israel en sê:
Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe!
Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.
Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.

Boek van openbaring

Openbaring 5:8-13
en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.
Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,
en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.
Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende;
en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.
En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Share Button

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 110:4-5
The LORD has sworn and will not change His mind,
“Thou art a priest forever
According to the order of Melchizedek.
The Lord is at Thy right hand;
He will shatter kings in the day of His wrath.

Gospel

Mark 16:15-16
And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation.
He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned.

Matthew 28:19-20
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.

Apostle teachings

Galatians 3:27
For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

1 Corinthians 12:13
For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 110:4-5
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.

Gospel

Markus 16:15-16
En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Matteus 28:19-20
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen

Apostel onderig

Galasiërs 3:27
want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

1 Korintiërs 10:14
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Share Button

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Mini Ice Age

Luke 21:25
And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves,
Job 38:22-23
“Have you entered the storehouses of the snow,
Or have you seen the storehouses of the hail,
Which I have reserved for the time of distress,
For the day of war and battle?
Revelation 16:21
And huge hailstones, about one hundred pounds each, came down from heaven upon men; and men blasphemed God because of the plague of the hail, because its plague was extremely severe.
Isaiah 30:30
And the LORD will cause His voice of authority to be heard.
And the descending of His arm to be seen in fierce anger,
And in the flame of a consuming fire,
In cloudburst, downpour, and hailstones.
Job 37:6
“For to the snow He says, ‘Fall on the earth,’
And to the downpour and the rain, ‘Be strong.’
Matthew 24:7
For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.
Revelation 16:12
And the sixth angel poured out his bowl upon the great river, the Euphrates; and its water was dried up, that the way might be prepared for the kings from the east.

Ice Age

Isaiah 41:18
I will open rivers on the bare heights,
And springs in the midst of the valleys;
I will make the wilderness a pool of water,
And the dry land fountains of water.
Isaiah 35:1
The wilderness and the desert will be glad,
And the Arabah will rejoice and blossom;
Like the crocus
Psalm 107:35
He changes a wilderness into a pool of water,
And a dry land into springs of water;
Ezekiel 47:9
And it will come about that every living creature which swarms in every place where the river goes, will live. And there will be very many fish, for these waters go there, and the others become fresh; so everything will live where the river goes.
Ezekiel 47:8
Then he said to me, “These waters go out toward the eastern region and go down into the Arabah; then they go toward the sea, being made to flow into the sea, and the waters of the sea become fresh.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Idols

Bible verses of the day Climate Change in the time of the end

Share Button

Foreshadows

A video series about events that Foreshadow the end time events

1) Mini Ice Age and the coming Ice Age 29-10-2017

Bible verses used in video
Mini Ice Age
Luke 21:25
And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves,
Job 38:22-23
“Have you entered the storehouses of the snow,
Or have you seen the storehouses of the hail,
Which I have reserved for the time of distress,
For the day of war and battle?
Revelation 16:21
And huge hailstones, about one hundred pounds each, came down from heaven upon men; and men blasphemed God because of the plague of the hail, because its plague was extremely severe.
Isaiah 30:30
And the LORD will cause His voice of authority to be heard.
And the descending of His arm to be seen in fierce anger,
And in the flame of a consuming fire,
In cloudburst, downpour, and hailstones.
Job 37:6
“For to the snow He says, ‘Fall on the earth,’
And to the downpour and the rain, ‘Be strong.’
Matthew 24:7
For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.
Revelation 16:12
And the sixth angel poured out his bowl upon the great river, the Euphrates; and its water was dried up, that the way might be prepared for the kings from the east.

Ice Age
Isaiah 41:18
I will open rivers on the bare heights,
And springs in the midst of the valleys;
I will make the wilderness a pool of water,
And the dry land fountains of water.
Isaiah 35:1
The wilderness and the desert will be glad,
And the Arabah will rejoice and blossom;
Like the crocus
Psalm 107:35
He changes a wilderness into a pool of water,
And a dry land into springs of water;
Ezekiel 47:9
And it will come about that every living creature which swarms in every place where the river goes, will live. And there will be very many fish, for these waters go there, and the others become fresh; so everything will live where the river goes.
Ezekiel 47:8
Then he said to me, “These waters go out toward the eastern region and go down into the Arabah; then they go toward the sea, being made to flow into the sea, and the waters of the sea become fresh.

2) Simon Bar 09-12-2017
3) Hitler 16-12-2017
4) Roman Catholic church 23-12-2017

A video series about events that Foreshadow the end time events

Share Button

Bible verses of the day Idols

Bible verses of the day Idols

Bible verse for today

New American Standard 1977

Exodus 20:4
You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth.

Gospel

Matthew 4:10
Then Jesus said to him, “Begone, Satan! For it is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.’”

Luke 4:8
And Jesus answered and said to him, “It is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD AND SERVE HIM ONLY.’”

Apostle teachings

1 John 5:21
Little children, guard yourselves from idols.

1 Corinthians 10:14
Therefore, my beloved, flee from idolatry.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Exodus 20:4
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

Gospel

Matteus 4:10
Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Lukas 4:8
En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Apostel onderig

1 Johannes 5:21
My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.

1 Korintiërs 10:14
Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day How to show God that you love him

Bible verses of the day Idols

Share Button

Bible verses of the day How to show God that you love him

Bible verses of the day How to show God that you love him

Bible verse for today

New American Standard 1977

Exodus 20:6
but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

Gospel

John 14:21
“He who has My commandments and keeps them, he it is who loves Me; and he who loves Me shall be loved by My Father, and I will love him, and will disclose Myself to him.”

John 14:15
If you love Me, you will keep My commandments.

Apostle teachings

1 John 5:3
For this is the love of God, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome.

2 John 1:6
And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Exodus 20:6
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

Gospel

Johannes 14:21
Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

Johannes 14:15
As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

Apostel onderig

1 Johannes 5:3
Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

2 Johannes 1:6
En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Selected for immortality

Bible verses of the day How to show God that you love him

Share Button

Bible verses of the day Selected for immortality

Bible verses of the day Selected for immortality

Bible verse for today

New American Standard 1977

Daniel 12:2
And many of those who sleep in the dust of the ground will awake, these to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt.

Gospel

Matthew 25:46
“And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.”

John 5:24
Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.

Apostle teachings

Ephesians 1:4-6
just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love.
He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will,
to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved.

Acts 13:48
And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord; and as many as had been appointed to eternal life believed.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Daniël 12:2
En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

Gospel

Matteus 25:46
En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.

Johannes 5:24
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.

Apostel onderig

Efesiërs 1:4-6
soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,
deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,
tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

Handelinge 13:48
Want so het die Here aan ons bevel gegee: Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Spirit

Bible verses of the day Selected for immortality

Share Button

Bible verses of the day Spirit and Spiritual Gifts

Bible verses of the day Spirit

Bible verse for today

New American Standard 1977

Joel 2:28-29
And it will come about after this
That I will pour out My Spirit on all mankind;
And your sons and daughters will prophesy,
Your old men will dream dreams,
Your young men will see visions.
And even on the male and female servants
I will pour out My Spirit in those days.

Gospel

Luke 4:18
“THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME,
BECAUSE HE ANOINTED ME TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR.
HE HAS SENT ME TO PROCLAIM RELEASE TO THE CAPTIVES,
AND RECOVERY OF SIGHT TO THE BLIND,
TO SET FREE THOSE WHO ARE DOWNTRODDEN,

John 16:13
But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth; for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak; and He will disclose to you what is to come.

Apostle teachings

Galatians 5:22-23
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control; against such things there is no law.

1 Corinthians 12:8-10
For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit;
to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit,
and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Joël 2:28-29
En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.
En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

Gospel

Lukas 4:18
Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;

Johannes 16:13
Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

Apostel onderig

Galasiërs 5:22-23
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Teen sulke dinge is die wet nie.

1 Korintiërs 12:8-10
Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;
aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day 2 Timothy 1:7, Isaiah 11:2, John 14:27, Romans 8:15, John 14:27

Bible verses of the day Spirit

Share Button

Bible verses of the day 2 Timothy 1:7, Isaiah 11:2, John 14:27, Romans 8:15, John 14:27

Bible verses of the day 2 Timothy 1:7, Isaiah 11:2, John 14:27, Romans 8:15, John 14:27

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 11:2
And the Spirit of the LORD will rest on Him,
The spirit of wisdom and understanding,
The spirit of counsel and strength,
The spirit of knowledge and the fear of the LORD.

Gospel

John 14:27
Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful.

John 16:33
“These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world.”

Apostle teachings

2 Timothy 1:7
For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline.

Romans 8:15
For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons by which we cry out, “Abba! Father!”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 11:2
en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.

Gospel

Johannes 14:27
Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.

Johannes 16:33
Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

Apostel onderig

2 Timoteus 1: 7
Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

Romeine 8:15
Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day The Law of Love

Bible verses of the day 2 Timothy 1:7, Isaiah 11:2, John 14:27, Romans 8:15, John 14:27

Share Button

Gods universal Kingdom

A video series uploaded every Saturday addressing the following:
1) Why did God allow the removal of Second Esdras 28-10-2017

related bible text:
Romans 11 verse 26 to 27
and so all Israel will be saved; just as it is written,
“THE DELIVERER WILL COME FROM ZION,
HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB.”
“THIS IS MY COVENANT WITH THEM,
WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.”
Daniel 9 verse 24
Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy place.

2) Why did God allow the removal of the book of Enoch 02-01-2018
2) Proof that God truly knows everything in advance. 02-01-2018
3) Why did the rapture not occur yet, Why did God keep the Jews blind towards Jesus, Why is their the battle of Armageddon and why is Satan in poisoned for a 1000yrs and not destroyed, but released for a short while before he is destroyed. 02-01-2018
4) What will happen to the souls of those whom God allows to leave this solar system, what happens to people whom cross though gateways into different dimensions. 02-01-2018
5) Is there other beings in the universe with souls. 02-01-2018

Share Button