Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 9:2
I will be glad and exult in Thee;
I will sing praise to Thy name, O Most High.
Psalm 84:10
For a day in Thy courts is better than a thousand outside.
I would rather stand at the threshold of the house of my God,
Than dwell in the tents of wickedness.
Psalm 119:64
The earth is full of Thy lovingkindness, O LORD;
Teach me Thy statutes.
Mark 4:18-19
And others are the ones on whom seed was sown among the thorns; these are the ones who have heard the word,
and the worries of the world, and the deceitfulness of riches, and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 9:2
Ek wil die HERE loof met my hele hart; ek wil al u wonders vertel.
Psalms 84:11
Want ‘n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid.
Psalms 119:64
HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.
Markus 4:18-19
En hulle by wie in die dorings gesaai word–dit is hulle wat die woord hoor,
en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 John 4:4

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Share Button

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 John 4:4

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 JOHANNES 4:4.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Genesis 50:20
And as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive.
Psalm 91:1
He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.
1 John 4:18
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.
1 John 4:4
You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Genesis 50:20
Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.
Psalm 91:1
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
1 John 4:18
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.
1 John 4:4
Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 JOHANNES 4:4

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:31-32
Do not envy a man of violence,
And do not choose any of his ways.
For the crooked man is an abomination to the LORD;
But He is intimate with the upright.
2 Kings 18:20
You say (but they are only empty words), ‘I have counsel and strength for the war.’ Now on whom do you rely, that you have rebelled against me?
Psalm 95:6-7
Come, let us worship and bow down;
Let us kneel before the LORD our Maker.
For He is our God,
And we are the people of His pasture, and the sheep of His hand.
Today, if you would hear His voice,
Galatians 6:9
And let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:31-32
Wees nie afgunstig op ‘n man van geweld en verkies geeneen van sy weë nie.
Want die verkeerde is vir die HERE ‘n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes
2 Konings 18:20
Dink jy dat net lippetaal raad en dapperheid vir die oorlog is? Op wie vertrou jy nou, dat jy teen my in opstand kom?
Psalms 95:6-7
Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!
GALASIËRS 6:9
En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 14:29
He who is slow to anger has great understanding,
But he who is quick-tempered exalts folly.
Psalm 19:1
The heavens are telling of the glory of God;
And their expanse is declaring the work of His hands.
Deuteronomy 31:8
“And the LORD is the one who goes ahead of you; He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear, or be dismayed.”
2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 14:29
Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Psalms 19:2
Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.
Deuteronomium 31:8
En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Share Button

Bible verses for the day Psalm 51:7

Bible verses for the day Psalm 51:7.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 51:7
Purify me with hyssop, and I shall be clean;
Wash me, and I shall be whiter than snow.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalm 51:7
Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalms 58:4

Bible verses for the day Psalm 51:7

Share Button

Bible verses for the day Psalms 58:4

Bible verses for the day Psalms 58:4.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalms 58:4
They have venom like the venom of a serpent;
Like a deaf cobra that stops up its ear,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 58:5
Hulle het gif soos die gif van ‘n slang; soos ‘n dowe adder wat sy oor toestop,

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 5:12

Bible verses for the day Psalms 58:4

Share Button

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Psalm 1 verse 2 to 3

New American Standard 1977

But his delight is in the law of the LORD,
And in His law he meditates day and night.
And he will be like a tree firmly planted by streams of water,
Which yields its fruit in its season,
And its leaf does not wither;
And in whatever he does, he prospers.

Psalms 1 vers 2 tot 3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.
En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Galatians 5 verse 14

Bible verse of the day Matthew 26 verse 40

Bible verse of the day John 14 verse 6 #Salvation

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Share Button