Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Thessalonians 1:11-12
To this end also we pray for you always that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power;
in order that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Psalm 34:6
This poor man cried and the LORD heard him,
And saved him out of all his troubles.

Proverbs 16:32
He who is slow to anger is better than the mighty,
And he who rules his spirit, than he who captures a city.

James 5:16
Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Tessalonisense 1:11-12
Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak,
sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus.

Spreuke 16:32
Die lankmoedige is beter as ‘n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat ‘n stad inneem.

Jakobus 5:16
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Psalms 34:7
Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Share Button

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verse for today

New American Standard 1977

Zechariah 8:16
These are the things which you should do: speak the truth to one another; judge with truth and judgment for peace in your gates.

Proverbs 3:5-6
Trust in the LORD with all your heart,
And do not lean on your own understanding.
In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

Acts 4:12
“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved.”

Psalm 34:5
They looked to Him and were radiant,
And their faces shall never be ashamed.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Sagaria 8:16
Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en ‘n regspraak van vrede in julle poorte!

Spreuke 3:5-6
Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Handelinge 4:12
En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Psalms 34:6
He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:4
I sought the LORD, and He answered me,
And delivered me from all my fears.

2 Chronicles 15:2
and he went out to meet Asa and said to him, “Listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin: the LORD is with you when you are with Him. And if you seek Him, He will let you find Him; but if you forsake Him, He will forsake you.

Hebrews 13:16
And do not neglect doing good and sharing; for with such sacrifices God is pleased.

Psalm 82:3-4
Vindicate the weak and fatherless;
Do justice to the afflicted and destitute.
They do not know nor do they understand;
They walk about in darkness;
All the foundations of the earth are shaken.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:5
Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord,
Hy het my gered uit alle doodsgevare.

2 Kronieke 15:2
en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin! Die HERE is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.

Hebreërs 13:16
Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.

Psalms 82:3-4
Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.
Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, John 15:7, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:2
My soul shall make its boast in the LORD;
The humble shall hear it and rejoice.

2 John 1:6
And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it.

John 3:16
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Deuteronomy 6:4-5
Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!
And you shall love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your might.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:2
Ek sal die Here altyd weer prys,
sy lof sal altyd op my lippe wees.

2 Johannes 1:6
En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.

Johannes 3:16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Deuteronomium 6:4-5
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.
Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Share Button

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

1 Timothy 1:15
It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 10: 9
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

1 Timoteus 1:15
Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Share Button

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verse for today

New American Standard 1977

Habakkuk 2:3
For the vision is yet for the appointed time;
It hastens toward the goal, and it will not fail.
Though it tarries, wait for it;
For it will certainly come, it will not delay.

Proverbs 10:24
What the wicked fears will come upon him,
And the desire of the righteous will be granted.

Psalm 4:8
In peace I will both lie down and sleep,
For Thou alone, O LORD, dost make me to dwell in safety.

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Habakkuk 2:3
Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:

Spreuke 10:24
Waar die goddelose bang voor is–dit kom oor hom; maar die begeerte van die regverdiges vervul Hy.

Psalms 4:8
Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is.

Johannes 14: 6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Share Button

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

James 4:7
Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.

John 14:21
“He who has My commandments and keeps them, he it is who loves Me; and he who loves Me shall be loved by My Father, and I will love him, and will disclose Myself to him.”

1 Timothy 4:8
for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Psalm 91:1
He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jakobus 4:7
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Johannes 14:21
Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

1 Timoteus 4:8
Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het

Psalms 91:1
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

The Messiah in the old testament
Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

The 7kindoms

Messianic Judaism

The 5th Kingdom

Bible verses for the day the End time king The Antichrist Pre-Armageddon leader

7 World powers of it’s day which ruled the holy land

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Share Button