Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day Proverbs 6 verse 16 to 26
Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 6:16-26
There are six things which the LORD hates,
Yes, seven which are an abomination to Him:

Haughty eyes, a lying tongue,
And hands that shed innocent blood,

A heart that devises wicked plans,
Feet that run rapidly to evil,

A false witness who utters lies,
And one who spreads strife among brothers.

My son, observe the commandment of your father,
And do not forsake the teaching of your mother;

Bind them continually on your heart;
Tie them around your neck.

When you walk about, they will guide you;
When you sleep, they will watch over you;
And when you awake, they will talk to you.

For the commandment is a lamp, and the teaching is light;
And reproofs for discipline are the way of life,

To keep you from the evil woman,
From the smooth tongue of the adulteress.

Do not desire her beauty in your heart,
Nor let her catch you with her eyelids.

For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread,
And an adulteress hunts for the precious life.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 6:16-26

Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:
trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,
‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,
een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.
Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;
bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;
mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.
Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe,
om jou te bewaar vir ‘n slegte vrou, vir die gevlei van ‘n vreemde tong.
Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;
want vir ‘n hoer verval ‘n mens tot ‘n stuk brood, en ‘n ander se vrou maak jag op ‘n kosbare lewe.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Share Button

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day Proverbs 3:7-9, 1 Chronicles 16:11-12, Matthew 19:26, John 5:23, 1 John 2:23
Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7-9
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.
It will be healing to your body,
And refreshment to your bones.
Honor the LORD from your wealth,
And from the first of all your produce;
So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.

Gospel

Matthew 19:26
And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

John 5:23
in order that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:11-12
Seek the LORD and His strength;
Seek His face continually.
Remember His wonderful deeds which He has done,
His marvels and the judgments from His mouth,

1 John 2:22-23
Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
Whoever denies the Son does not have the Father; the one who confesses the Son has the Father also.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7-9
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;
dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.
Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;

Gospel

Matteus 19:26
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

Johannes 5:23
sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Apostel onderig

1 Johannes 2:22-23
Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.

1 Kronieke 16:11-12
Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Bible verses of the day Isaiah 2:12, Matthew 20:26, John 13:12-17, 1 Peter 2:20, James 4:6
Is pride standing in the way of your Godly blessings? Do you think yourself more worthy or greater then another without considering the others situation, or considering your own work. Before you can lead you must know how to serve, before judging another, look at yourself first, before lasing out, consider what you yourself have done. The kingdom of God belongs to the humble, therefore you must humble yourself before God and open the door to your Godly blessings.
If Jesus, your savior can serve his disciples, why do you not serve those whom where left into your care? Do you consider yourself greater than the one whom has saved you? (John 13 verse 12-17)

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 2:12
For the LORD of hosts will have a day of reckoning
Against everyone who is proud and lofty,
And against everyone who is lifted up,
That he may be abased.

Gospel

Matthew 20:26
It is not so among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant,

John 13:12-17
And so when He had washed their feet, and taken His garments, and reclined at the table again, He said to them, “Do you know what I have done to you? You call Me Teacher and Lord; and you are right, for so I am. If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another’s feet. For I gave you an example that you also should do as I did to you.
Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master; neither is one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, you are blessed if you do them.”

Apostle teachings

1 Peter 2:20
For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God.

James 4:6
But He gives a greater grace. Therefore it says, “GOD IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 2:12
Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word;

Gospel

Matteus 20:26
maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.

Johannes 13:12-17
Toe Hy dan hulle voete gewas en sy bo-klere geneem het, gaan Hy weer aan tafel en sê vir hulle: Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het?
Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.
As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.
Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie.
As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.

Apostel onderig

1 Petrus 2:20
Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly–dit is genade by God.

Jakobus 4:6
Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Share Button

Bible verses of the day Be Humble, be a servant, be thankful and watch your tongue

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 13:3
The one who guards his mouth preserves his life;
The one who opens wide his lips comes to ruin.

Gospel

Matthew 23:11
But the greatest among you shall be your servant.

Luke 18:13-14
But the tax-gatherer, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, ‘God, be merciful to me, the sinner!
“I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself shall be exalted.”

Apostle teachings

1 Peter 5:6-8
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety upon Him, because He cares for you.
Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking someone to devour.

2 Corinthians 9:7
Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 13:3
Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Gospel

Matteus 23:11
Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.

Lukas 18:13-14
En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!
Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

Apostel onderig

1 Petrus 5:6-8
Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.
Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

2 Korintiërs 9:7
Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Share Button

Bible verses of the day Proverbs, Romans, Hebrews, Luke, Matthew

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.

Gospel

Matthew 10:28
And do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

Luke 12:4
And I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do.

Apostle teachings

Romans 12:16
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation.

Hebrews 13:6
so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

Gospel

Matteus 10:28
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

Lukas 12:4
En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie;

Apostel onderig

Romeine 12:16
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;

Hebreërs 13:6
Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Share Button

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament
We are all sinners, and we must accept that we are, and repent, sins can only be washed away by the blood of Jesus Christ, but you have to repent of your sins in order for the blood to wash you clean daily and make you perfect before God. By the grace of God he send us his son so that we can live, yet many hides behind the grace of God to commit sin, and they would say once saved always saved, so that they may sin and remain part of this wicked world. Those whom preach these doctrines straight from the pits of hell will always say your doctrine is wrong, and quote selected verses from the bible to proof their point, just like the devil did during the 40days of temptation.Here are the verses in the new testament confirming that the 10 commandment should be followed, and are not just meant for the Jews as many claim.

Bible verse for today

New American Standard 1977

The Gospel

John 14:15-17
“If you love Me, you will keep My commandments. And I will ask the Father, and He will give you another Helper, that He may be with you forever; that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not behold Him or know Him, but you know Him because He abides with you, and will be in you.”

Matthew 4:10
Then Jesus said to him, “Begone, Satan! For it is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.’”

Matthew 5:33-34
“Again, you have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT MAKE FALSE VOWS, BUT SHALL FULFILL YOUR VOWS TO THE LORD.’ But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of God,

Luke 4:16
And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.

Matthew 15:4
“For God said, ‘HONOR YOUR FATHER AND MOTHER,’ and, ‘HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR MOTHER, LET HIM BE PUT TO DEATH.’

Matthew 5:21-22
“You have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT COMMIT MURDER’ and ‘Whoever commits murder shall be liable to the court.’
But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever shall say to his brother, ‘Raca,’ shall be guilty before the supreme court; and whoever shall say, ‘You fool,’ shall be guilty enough to go into the fiery hell.

Matthew 5:27-28
“You have heard that it was said, ‘YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY’; but I say to you, that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart.

Matthew 19:17-19
And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.”
He said to Him, “Which ones?” And Jesus said, “YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS; HONOR YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”

Mark 7:20-22
And He was saying, “That which proceeds out of the man, that is what defiles the man.
“For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride and foolishness.

Apostle teachings and Revelations

1 John 5:2-3
By this we know that we love the children of God, when we love God and observe His commandments.
For this is the love of God, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome.

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.

1 Thessalonians 1:9
For they themselves report about us what kind of a reception we had with you, and how you turned to God from idols to serve a living and true God,

James 2:7
Do they not blaspheme the fair name by which you have been called?

Acts 13:14
But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.

2 Timothy 3:2-5
For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God; holding to a form of godliness, although they have denied its power; and avoid such men as these.

Colossians 3:20
Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord.

1 John 3:15
Everyone who hates his brother is a murderer; and you know that no murderer has eternal life abiding in him.

Galatians 5:19-21
Now the deeds of the flesh are evident, which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you just as I have forewarned you that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God.

1 Corinthians 5:9-11
I wrote you in my letter not to associate with immoral people;
I did not at all mean with the immoral people of this world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters; for then you would have to go out of the world.
But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he should be an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler—not even to eat with such a one.

Romans 1:29-32
being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil; full of envy, murder, strife, deceit, malice; they are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful; and, although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them.

Hebrews 13:4-6
Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled; for fornicators and adulterers God will judge.
Let your character be free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, “I WILL NEVER DESERT YOU, NOR WILL I EVER FORSAKE YOU, so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Old versus New Testament 10 Commandments

old. “You shall have no other gods before me.” Exodus 20:3
new. “You shall worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.” Matthew 4:10

old. “You shall not make unto you any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: You shall not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my Commandments.” Exodus 20:4-6
new. “Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.” 1 Corinthians 10:14

old. “You shall not take the name of the LORD your God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.” Exodus 20:7
new. “That the name of God and his doctrine be not blasphemed.” 1 Timothy 6:1

old. “Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shall you labour, and do all your work: But the seventh day is the sabbath of the LORD your God: in it you shall not do any work, you, nor your son, nor your daughter, your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that is within your gates: For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.” Exodus 20:8-11
new. “For somewhere he has spoken about the seventh day as follows: On the seventh day God rested from all his works, There remains, therefore, a Sabbath rest for the people of God. For the one who enters God’s rest has himself rested from his own works, just as God did from his.” ISV Hebrews 4:4, 9-10. See solid New Testament basis for Sabbath Keeping below.

old. “Honour your father and your mother: that your days may be long upon the land which the LORD your God giveth you.” Exodus 20:12
new. “Honour your father and your mother.” Matthew 19:19

old. “You shall not kill.” Exodus 20:13
new. “You shall not kill.” Romans 13:9

old. “You shall not commit adultery.” Exodus 20:14
new. “You shall not commit adultery.” Matthew 19:18

old. “You shall not steal.” Exodus 20:15
new. “You shall not steal.” Romans 13:9

old. “You shall not bear false witness against your neighbour.” Exodus 20:16
new. “You shall not bear false witness.” Romans 13:9

old. “You shall not covet your neighbour’s house, you shall not covet your neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is your neighbour’s.” Exodus 20:17
new. “You shall not covet.” Romans 7:7

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

The Gospel

Johannes 14:15-17
As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Matteus 4:10
Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Matteus 5:33-34
Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie–nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;

Lukas 4:16
Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.

Matteus 15:4
Want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe.

Matteus 5:21-22
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Matteus 5:27-28
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Matteus 19:17-19
En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê–dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Mark 7:20-22
En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.
Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.

Apostle teachings and Revelations

1 Johannes 5:2-3
Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.
Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

1 Tessalonisense 1:9
Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien

Jakobus 2:7
Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle aangeroep is nie?

Handelinge 13:13-14
En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge in Pamfílië gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer.
Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.

2 Timoteus 3:2
Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Kolossense 3:20
Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik.

1 Johannes 3:15
Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

Galasiërs 5:19-21
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

1 Korintiërs 5: 9-11
Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie– dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan– maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.

Romeine 1:29-32
hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.

Hebreërs 13:4-6
Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Share Button

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bible verse for today

New American Standard 1977

Israel Syria Egypt

Isaiah 19:23-25
In that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and the Assyrians will come into Egypt and the Egyptians into Assyria, and the Egyptians will worship with the Assyrians.
In that day Israel will be the third party with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the earth,
whom the LORD of hosts has blessed, saying, “Blessed is Egypt My people, and Assyria the work of My hands, and Israel My inheritance.

Libanon

Isaiah 29:17
Is it not yet just a little while
Before Lebanon will be turned into a fertile field,
And the fertile field will be considered as a forest?

New Principalities

Revelation 5:10
“ And Thou hast made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth.”

John 10:34
Jesus answered them, “Has it not been written in your Law, ‘I SAID, YOU ARE GODS’?

Commentary: You are gods meaning: You will rule in the place of the current, fallen angelic, evil spirits and demons whom all have their own principalities on earth under Satan, many of whom where worshiped as gods at different times in history, like lady Fatima in Spain. Those whom are chosen and followed Jesus Christ will replace these spiritual rulers as kings under Jesus Christ. Like all the angels in heaven has their domain those in Christ will have their own domain.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Israel Sirië Egipte

Jesaja 19:23-25
In dié dag sal daar ‘n grootpad wees van Egipte na Assirië, en Assiriërs sal in Egipte kom en Egiptenaars in Assirië; en Egipte sal saam met Assirië die HERE dien.
In dié dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, ‘n seën in die midde van die aarde,
omdat die HERE van die leërskare hom geseën het, met die woorde: Geseënd is my volk Egipte en my maaksel Assirië en my erfdeel Israel!

Libanon

Jesaja 29:17
Sal dit nie nog ‘n baie kort rukkie duur dat die Líbanon in ‘n vrugteboord verander word, en die vrugteboord vir ‘n bos gereken word nie?

New Principalities

Openbaring 5:10
en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

Johannes 10:34
Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Share Button