daily bible verse Matthew fig tree

daily bible verse Matthew fig tree

NASB77

Matthew 21:19

And seeing a lone fig tree by the road, He came to it, and found nothing on it except leaves only; and He said to it, “No longer shall there ever be any fruit from you.” And at once the fig tree withered.

Meaning:
The fig tree represent all of the people of God Jews and adopted Jews (Christians). If you claim to be a follower of God but you do not live a Christian lifestyle, follow the Commandments, repent of sins and help those whom you can help, you will not enter the kingdom of heaven.

Matthew 24:32

“Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender, and puts forth its leaves, you know that summer is near;

Meaning:
The fig tree represent ages or seasons of time, if you see all the signs mentioned by Jesus Christ you will be able to see the coming of the age of the end. The time of sorrows and the time of the great tribulation.

daaglikse bybel vers Mattheus vyeboom
AFR53

Mattheus 21:19

en Hy sien ‘n vyeboom langs die pad en gaan daarnatoe; maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer ‘n vrug kom nie! En onmiddellik het die vyeboom verdroog.

Betekenis:
Die vyeboom verteenwoordig al die mense van God Jode en ingelyfte Jode (Christene). As jy daarop aanspraak maak dat jy ‘n volgeling van God is, maar jy nie ‘n Christelike lewenstyl leef nie, volg die Gebooie, bekeer jou van sondes en help diegene wat jy kan help, jy sal nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie.

Mattheus 24:32

En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.

Betekenis:
Die vyeboom verteenwoordig eeue of seisoene van tyd. As jy al die tekens wat deur Jesus Christus genoem word, sien, sal jy die koms van die ewigheid van die einde kan sien. Die tyd van smarte en die tyd van die groot verdrukking.

Previous post

Romans

second Covenant

Faith Saturday

Share Button