Daily Bible verse Judgement Proclaim Turn back to God

Daily Bible verse Judgement Proclaim Turn back to God

NASB77

Judges 3:6-10

and they took their daughters for themselves as wives, and gave their own daughters to their sons, and served their gods. And the sons of Israel did what was evil in the sight of the LORD, and forgot the LORD their God, and served the Baals and the Asheroth. Then the anger of the LORD was kindled against Israel, so that He sold them into the hands of Cushan-rishathaim king of Mesopotamia; and the sons of Israel served Cushan-rishathaim eight years.
And when the sons of Israel cried to the LORD, the LORD raised up a deliverer for the sons of Israel to deliver them, Othniel the son of Kenaz, Caleb’s younger brother. And the Spirit of the LORD came upon him, and he judged Israel. When he went out to war, the LORD gave Cushan-rishathaim king of Mesopotamia into his hand, so that he prevailed over Cushan-rishathaim.

daaglikse bybel vers Oordeel Verkondig draai trug na God

daaglikse bybel vers Oordeel Verkondig draai trug na God

AFR53

Rigters 3:6-10

en húl dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan húl seuns gegee en hul gode gedien.
En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE en die HERE hulle God vergeet en die Baäls en die heilige boomstamme gedien.
Daarop het die toorn van die HERE teen Israel ontvlam, en Hy het hulle verkoop in die hand van Kusan Risatáim, die koning van Mesopotámië, en die kinders van Israel het Kusan Risatáim agt jaar lank gedien.
Maar toe die kinders van Israel die HERE aanroep, het die HERE ‘n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het: Otniël, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb.
En die Gees van die HERE het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer; en die HERE het Kusan Risatáim, die koning van Aram, in sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor Kusan Risatáim gekry het.

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ

Daily Bible verse Galatians 1 John Romans Psalm 2 Samuel

Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

Daily Bible verse Judgement Proclaimed

Christianity

Share Button