Faith Saturday

heaven

daily bible verse Love

daily bible verse Love

NASB77

1 Corinthians 13

If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing.
Love is patient, love is kind and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails; but if there are gifts of prophecy, they will be done away; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be done away. For we know in part and we prophesy in part; but when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child; when I became a man, I did away with childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face; now I know in part, but then I will know fully just as I also have been fully known. But now faith, hope, love, abide these three; but the greatest of these is love.

daaglikse bybel vers liefde
AFR53

1 Korintiërs 13

Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.
En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.
Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë–hulle sal tot niet gaan; of tale–hulle sal ophou; of kennis–dit sal tot niet gaan.
Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.
Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.
Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê.
Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
En nou bly geloof, hoop, liefde–hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

Previous post

Matthew fig tree

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

There are 3 concepts repeated over and over again in the new testament, if you are a true believe of Jesus Christ
you will follow these 3 concepts no matter what your denomination creed nationality or togue is. If your denomination do not follow any of these 3 most repeated concepts in the new testament, you should question their true motives.

1) Jesus is the only one whom can save you, not any mortal man, priest, object, saint, ritual or doctrine.
Bible verses confirming this concept.
2) You willingly follow the commandments of God / Jesus Christ and do not view it as work.
Bible verses confirming this concept.
3) Believers in Christ are not appointed to Gods wrath
Bible verses confirming this concept.

Daar is 3 konsepte wat herhaaldelik in die nuwe testament herhaal word, as jy ‘n ware volgeling van Jesus Christus is
sal jy hierdie 3 konsepte volg, ongeag wat jou kerk groep, nasionaliteit, ras of tong is. As u denominasie nie een van hierdie 3 mees herhaalde konsepte in die nuwe testament volg nie, moet u hulle ware motiewe bevraagteken.

1) Jesus is die enigste een wat jou kan red, nie enige sterflike mens, priester, voorwerp, heilige mens, ritueel of leerstelling nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
2) U volg die gebooie van God / Jesus Christus gewillig en beskou dit nie as werk nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
3) Gelowiges in Christus word nie tot God se toorn aangestel nie
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Faith Saturday

Share Button