Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

Gospel

Matthew 21:21
And Jesus answered and said to them, “Truly I say to you, if you have faith, and do not doubt, you shall not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ it shall happen.

Matthew 17:20
And He said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.

Apostle teachings

1 Corinthians 13:2
And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing.

1 Corinthians 16:13
Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

Gospel

Matteus 21:21
Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see–sal dit gebeur.

Matteus 17:20
En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Apostel onderig

1 Korintiërs 13:2
En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.

1 Korintiërs 16:13
Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Share Button

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts, the LORD delivers

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:17
The righteous cry and the LORD hears,
And delivers them out of all their troubles.

Haggai 2:6-7
For thus says the LORD of hosts, ‘Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land.
And I will shake all the nations; and they will come with the wealth of all nations; and I will fill this house with glory,’ says the LORD of hosts.

Proverbs 22:4
The reward of humility and the fear of the LORD
Are riches, honor and life.

Psalm 145:19
He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:18
As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

Haggai 2:6-7
Want so sê die HERE van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.
Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.

Spreuke 22:4
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

Psalms 145:19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Share Button

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Guidance from God

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 18:28

For Thou dost light my lamp;
The LORD my God illumines my darkness.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 18:28

Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 14:17-19
for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men.
So then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another.

Psalm 34:8
O taste and see that the LORD is good;
How blessed is the man who takes refuge in Him!

1 John 4:7
Beloved, let us love one another, for love is from God; and everyone who loves is born of God and knows God.

John 16:24
Until now you have asked for nothing in My name; ask, and you will receive, that your joy may be made full.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 14:17-19
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

Psalms 34:9
Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

1 Johannes 4:7
Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God

Johannes 16:24
Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Share Button

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 92:12
The righteous man will flourish like the palm tree,
He will grow like a cedar in Lebanon.

Psalm 144:12
Let our sons in their youth be as grown-up plants,
And our daughters as corner pillars fashioned as for a palace;

Jeremiah 17:8
For he will be like a tree planted by the water,
That extends its roots by a stream
And will not fear when the heat comes;
But its leaves will be green,
And it will not be anxious in a year of drought
Nor cease to yield fruit.

Ezekiel 47:12
“And by the river on its bank, on one side and on the other, will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, and their fruit will not fail. They will bear every month because their water flows from the sanctuary, and their fruit will be for food and their leaves for healing.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 92:12
En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.

Psalms 144:12
sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ‘n paleis;

Jeremia 17:8
Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Esegiël 47:12
En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan–uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:7
The angel of the LORD encamps around those who fear Him,
And rescues them.

Philippians 4:6-7
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.
And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Hosea 6:6
For I delight in loyalty rather than sacrifice,
And in the knowledge of God rather than burnt offerings.

Isaiah 32:17
And the work of righteousness will be peace,
And the service of righteousness, quietness and confidence forever.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:8
Die Engel van die Here slaan sy laer op
rondom dié wat die Here dien, en red hulle.

Filippense 4:6
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Hosea 6:6
Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.

Jesaja 32:17
En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16
A message to the watchmen on the wall

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Share Button

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Thessalonians 1:11-12
To this end also we pray for you always that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power;
in order that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Psalm 34:6
This poor man cried and the LORD heard him,
And saved him out of all his troubles.

Proverbs 16:32
He who is slow to anger is better than the mighty,
And he who rules his spirit, than he who captures a city.

James 5:16
Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Tessalonisense 1:11-12
Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak,
sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus.

Spreuke 16:32
Die lankmoedige is beter as ‘n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat ‘n stad inneem.

Jakobus 5:16
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Psalms 34:7
Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16

Share Button