Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Psalm 1 verse 2 to 3

New American Standard 1977

But his delight is in the law of the LORD,
And in His law he meditates day and night.
And he will be like a tree firmly planted by streams of water,
Which yields its fruit in its season,
And its leaf does not wither;
And in whatever he does, he prospers.

Psalms 1 vers 2 tot 3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.
En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Galatians 5 verse 14

Bible verse of the day Matthew 26 verse 40

Bible verse of the day John 14 verse 6 #Salvation

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Share Button

Bible verse of the day Psalm 37 verse 16 to 17

Bible verse of the day Psalm 37 verse 16 to 17.

Psalm 37 verse 16 to 17

New American Standard 1977

Better is the little of the righteous
Than the abundance of many wicked.
For the arms of the wicked will be broken;
But the LORD sustains the righteous.

Psalms 37 vers 16 tot 17

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

n Klein birtjie is vir die regverdige better as die rykdom van baie goddelose;
want die arms van die goddelose sal verbreuk word, maar die Here ondersteun die regverdiges.

Jesus, Take The Wheel

Carrie Underwood – Jesus, Take The Wheel

Prayer
childlike prayer of thanks
childlike prayer of thanks

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Psalm 140 verse 1 to 13 Prayer for protection

Bible verse of the day Psalm 37 verse 16 to 17.

Share Button

Bible verse of the day Psalm 140 verse 1 to 13 Prayer for protection

Bible verse of the day Psalm 140 verse 1 to 13 Prayer for protection.

Psalm 140 verse 1 to 13 Prayer for protection

New American Standard 1977

Rescue me, O LORD, from evil men;
Preserve me from violent men,
Who devise evil things in their hearts;
They continually stir up wars.
They sharpen their tongues as a serpent;
Poison of a viper is under their lips. Selah.
Keep me, O LORD, from the hands of the wicked;
Preserve me from violent men,
Who have purposed to trip up my feet.
The proud have hidden a trap for me, and cords;
They have spread a net by the wayside;
They have set snares for me. Selah.
I said to the LORD, “Thou art my God;
Give ear, O LORD, to the voice of my supplications.
“O GOD the Lord, the strength of my salvation,
Thou hast covered my head in the day of battle.
Do not grant, O LORD, the desires of the wicked;
Do not promote his evil device, lest they be exalted. Selah.
As for the head of those who surround me,
May the mischief of their lips cover them.
May burning coals fall upon them;
May they be cast into the fire,
Into deep pits from which they cannot rise.
May a slanderer not be established in the earth;
May evil hunt the violent man speedily.”
I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted,
And justice for the poor.
Surely the righteous will give thanks to Thy name;
The upright will dwell in Thy presence.

Psalms 140 vers 2 tot 14 Gebed vir beskerming

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Red my, Here, van die kwaaddoenrs, bewaar my vir die manne van geweld;
wat slegte dinge in die hart bedink, wat elke dag stryd verwek.
Hulle maak hul tong skerp soos n slang; gif van n adder is onder hulle lippe. Sela.
Bewaar my, Here, vir die hande van die goddelose; behoed my vir die manne van gelweld wat planne beraam om my my voete weg te stoot.
Trotsaards het vir my n vangnet gespan en troue; hulle het n net uitgespan aan die kant van die pad; strikke het hulle vir my gestel, Sela.
Ek het tot die Here gese: U is my God; luister tog, Here, na die stem van my smekinge!
Here Here, Sterkte van my heil, U beskut my hoof in die dag van stryd!
Here, gee tog nie die begeertes van die goddelose nie; laat sy listige plan bie geluk, sodat hulle hul verhef nie. Sela.
Wat bedie hoof van die wat my omring – laat die onheil van hulle lippe oordek.
Laat vurige kole op hulle afgegooi word; mag Hy hulle laat val in die vuur, in kuile, sodat hulle nie weet opstaan nie!
Laat die kwaadspeker nie op aarde bevestig word nie; die man van geweld – laat die ongeluk hom jaag met slag op slag.
Ek weet dat die Here die regsaak van die elledige, die reg van die behoeftiges sal behartig.
Sekerik, die opegverdiges sal U Naam loof, die opregtes sal voor U aangesig woon.

Jesus, Take The Wheel

Carrie Underwood – Jesus, Take The Wheel

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Psalm 134 verse 1 to 3

Bible verse of the day Psalm 140 verse 1 to 13 Prayer for protection.

Share Button

Bible verse of the day Psalm 134 verse 1 to 3

Bible verse of the day Psalm 134 verse 1 to 3.

Psalm 134 verse 1 to 3

New American Standard 1977

Behold, bless the LORD, all servants of the LORD,
Who serve by night in the house of the LORD!
Lift up your hands to the sanctuary,
And bless the LORD.
May the LORD bless you from Zion,
He who made heaven and earth.

Psalms 134 vers 1 tot 3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kom, loof die Here, o alle knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan!
Hef julle hande op na die heiligdom, en loof die Here!
Mag die Here jou seen uit Sion, Hy wat hemel en aarde gemaak het!

Jesus, Take The Wheel

Carrie Underwood – Jesus, Take The Wheel

Prayer
childlike prayer of thanks
childlike prayer of thanks

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Psalm 133 verse 1 to 3

Bible verse of the day Psalm 134 verse 1 to 3.

Share Button

Bible verse of the day Psalm 133 verse 1 to 3

Bible verse of the day Psalm 133 verse 1 to 3.

Psalm 133 verse 1 to 3

New American Standard 1977

Behold, how good and how pleasant it is
For brothers to dwell together in unity!
It is like the precious oil upon the head,
Coming down upon the beard,
Even Aaron’s beard,
It is like the dew of Hermon,
Coming down upon the mountains of Zion;
For there the LORD commanded the blessing—life forever.

Psalms 133 vers 1 tot 3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!
Dit is soos kosbare olie op die hoof,
wat afloop op die baard,
die baard van Aaron,
wat afloop op die soom van sy klere.
Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion;
want daar gebied die Here die seen,
die lewe to in ewigheid!

You Are Enough

You Are Enough

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Matthew 20 verse 25 to 26

Bible verse of the day Psalm 133 verse 1 to 3.

Share Button

Bible verse of the day Psalm 21 verse 13

Bible verse of the day Psalm 21 verse 13.

Psalm 21 verse 13

New American Standard 1977

Be Thou exalted, O LORD, in Thy strength;
We will sing and praise Thy power.

Psalms 21 vers 14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Verhef U, Here, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang.

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Proverbs 3 verse 13

Bible verse of the day Psalm 21 verse 13.

Share Button

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Bible verse of the day Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Psalm 23

New American Standard 1977

a Psalm of David
The LORD is my shepherd,
I shall not want.
He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside quiet waters
He restores my soul;
He guides me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil; for Thou art with me;
Thy rod and Thy staff, they comfort me.
Thou dost prepare a table before me in the presence of my enemies;
Thou hast anointed my head with oil;
My cup overflows.
Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life,
And I will dwell in the house of the LORD forever.

Psalms 23

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

n Psalm van David.
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie
Hy sal my neerle in groen weiveilde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
Hy verkeik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
Al geen ek ook in n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; wnat U is met my; U stok en U staf die vertroos my.
U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in die lente van dae.

The Lord Is My Shepherd Psalm 23 Song With Lyrics

Die Here is my Herder Psalms 23

Psalm 23 Prayer

Heavenly Father
I come to you in the name of Jesus Christ
Though his blood which washed me clean so that I can stand in front of You with out sin
LORD be my shepherd,
so that I shall not want.
Make me lie down in green pastures;
Lead me beside quiet waters
Restore my soul;
Guide me in the paths of righteousness
For Your name’s sake.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I will not fear evil; for Thou art with me;
Thy rod and Thy staff, they comfort me.
Thou dost prepare a table before me in the presence of my enemies;
Anointed my head with oil;
and let my cup overflow.
Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life,
And I will dwell in the house of the LORD forever.
Because you are my God.
Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Exodus 23 verse 2

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Psalms 23 Die Here is my herder

Share Button