Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

1 Timothy 1:15
It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 10: 9
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

1 Timoteus 1:15
Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Share Button

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verse for today

New American Standard 1977

Colossians 3:13
bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you.

Matthew 6:14-15
For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.
But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.

Luke 17:3-4
Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him.
And if he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying, ‘I repent,’ forgive him.

Ephesians 4:31-32
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.
And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kolossense 3:13
Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

Matteus 6:14-15
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Lukas 17:3-4
Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.
En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou–moet jy hom vergewe.

Efesiërs 4:31-32
Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.
Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Share Button

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verse for today

New American Standard 1977

Luke 9:23
And He was saying to them all, “If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.

Lamentations 3:25-26
The LORD is good to those who wait for Him,
To the person who seeks Him.
It is good that he waits silently
For the salvation of the LORD.

Acts 20:24
But I do not consider my life of any account as dear to myself, in order that I may finish my course, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God.

Ephesians 4:8
Therefore it says,
“WHEN HE ASCENDED ON HIGH,
HE LED CAPTIVE A HOST OF CAPTIVES,
AND HE GAVE GIFTS TO MEN.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Lukas 9:23
En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.

Klaagliedere 3:25-26
Tet. Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek.
Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die HERE.

Handelinge 20:24
Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.

Efesiërs 4:8
Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Share Button

Bible verses for the day Luke 17:34-37, Mark 13:24-27, Revelation 20:2-5, Revelation 11:15-19

Bible verses for the day Luke 17:34-37, Mark 13:24-27, Revelation 20:2-5, Revelation 11:15-19

CHRONICLES OF THE RAPTURE

Bible verse for today

New American Standard 1977

Luke 17:34-37
“I tell you, on that night there will be two men in one bed; one will be taken, and the other will be left.
There will be two women grinding at the same place; one will be taken, and the other will be left.
Two men will be in the field; one will be taken and the other will be left.
And answering they said to Him, “Where, Lord?” And He said to them, “Where the body is, there also will the vultures be gathered.”

Mark 13:24-27
But in those days, after that tribulation, THE SUN WILL BE DARKENED, AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT,
AND THE STARS WILL BE FALLING from heaven, and the powers that are in the heavens will be shaken.
And then they will see THE SON OF MAN COMING IN CLOUDS with great power and glory.
And then He will send forth the angels, and will gather together His elect from the four winds, from the farthest end of the earth, to the farthest end of heaven.

Revelation 20:2-5
And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for a thousand years,
and threw him into the abyss, and shut it and sealed it over him, so that he should not deceive the nations any longer, until the thousand years were completed; after these things he must be released for a short time.
And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had not worshiped the beast or his image, and had not received the mark upon their forehead and upon their hand; and they came to life and reigned with Christ for a thousand years.
En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

Revelation 11:15-19
And the seventh angel sounded; and there arose loud voices in heaven, saying,
“The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of His Christ; and He will reign forever and ever.”
And the twenty-four elders, who sit on their thrones before God, fell on their faces and worshiped God,
saying, “We give Thee thanks, O Lord God, the Almighty, who art and who wast, because Thou hast taken Thy great power and hast begun to reign.
“And the nations were enraged, and Thy wrath came, and the time came for the dead to be judged, and the time to give their reward to Thy bond-servants the prophets and to the saints and to those who fear Thy name, the small and the great, and to destroy those who destroy the earth.”
And the temple of God which is in heaven was opened; and the ark of His covenant appeared in His temple, and there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder and an earthquake and a great hailstorm.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Lukas 17:34-37
Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.

Markus 13:24-27
Maar in daardie dae, ná dié verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie,
en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word.
En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid.
En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel.

Openbaring 20:2-5
En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank
en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.
En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.
En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

Openbaring 11:15-19
En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê:
Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Acts 1:7-8, Daniel 12:1-2, 1 Corinthians 15:51-53, 1 Thessalonians 4:16-18

Bible verses for the day Luke 17:34-37, Mark 13:24-27, Revelation 20:2-5, Revelation 11:15-19

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32.

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:10
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad.

John 14:3
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

Luke 10:20
“Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven.”

Mark 13:32
But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:10
Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

Johannes 14:3
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Lukas 10:20
Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Markus 13:32
Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Share Button

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8.
What is biblical love and meaning of love in the bible.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 12:9
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.
Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.
Matthew 7:12
Therefore, however you want people to treat you, so treat them, for this is the Law and the Prophets.
1 Corinthians 13:4-8
Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant,
does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered
does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth;
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails; but if there are gifts of prophecy, they will be done away; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be done away.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 12: 9
Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;
Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.
Matteus 7:12
Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.
1 Korintiërs 13:4-8
Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë–hulle sal tot niet gaan; of tale–hulle sal ophou; of kennis–dit sal tot niet gaan.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Bible verses for the day Matthew 7:12, Luke 6:35, Romans 12:9, 1 Corinthians 13:4-8
What is biblical love and meaning of love in the bible.

Share Button

Bible verse of the day Luke 14:13-14

Luke 14:13-14

New American Standard 1977

“But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind,
and you will be blessed, since they do not have the means to repay you; for you will be repaid at the resurrection of the righteous.”

Lukas 14:13-14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Maar wanneer ju n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkige wees,
omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstandig van die regverdiges.

Teaching

That which can not be given back or is done unseen, for those deeds the rewards comes in heaven, but that which can not be given back or is unseen, for those things the reward is that which was given back or the thoughts of those which have seen.

Les

Dit wat jy gee aan die wat niks trug kan gee nie, an selfs gebed wat jy doen wat niemand van weet nie, word by gevoeg
in heiligheid, maae dit wat trug gegee kan word of gesien word se belooning is dit wat mense trug gee of jou beloon.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button