Christian dates

Christian dates

Sabbath
The original Sabbath was Saturday before it was moved to Sunday by Constantine on the 7th of March 321 AD. Originally Sunday was used by pagan Rome to celebrate the sun god.

Messiah day
Jesus was born 20 March 6 BC or 1 Nissan 3756, the first Christmas was celebrated on the 25th of December 336 AD, A few years later, Pope Julius I officially declared that the birth of Jesus would be celebrated on the 25th December. Originally pagan roman would light fires during this time to help the sun god to gain power over winter.

Palm Sunday
Jesus enters Jerusalem
11th of Nisan 3790 or 31 March 30 AD

Last Supper
Jesus has his last Passover meal. He gave his disciples unleavened bread as his body to eat and wine as his blood to drink.
14 Nissan 3790 or 3de of April 30 AD (Passover evening)

Day of crucifixion
Jesus died for our sins on 15 Nissan 3790 or 4th of April 30 AD (Passover)

Day of resurrection
Jesus awoke from death on 18 Nissan 3790 or the 7th of April 30 AD

Day of ascension
On the 17th of May 30 AD or 28 Iyar 3790 Jesus ascended to heaven; to be seated at the right hand of God and to prepare a place for us in Heaven.

Day of Pentecost
On the 27th of May 30 AD or Sivan 9 3790 the Holy ghost came to earth in the form of fire and dwelt with us ever since.

Just for interest sake
13 September 30 AD Rosh Hashana Feast of Trumpets
22 September 31 AD Yom Kippur Day of Atonement
6 December 31 AD Chanukah Re-dedication

Share Button

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 79:9
Help us, O God of our salvation, for the glory of Thy name;
And deliver us, and forgive our sins, for Thy name’s sake.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:35
Then say, “Save us, O God of our salvation,
And gather us and deliver us from the nations,
To give thanks to Thy holy name,
And glory in Thy praise.”

Romans 14:1
Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions.

Gospel

Matthew 18:6
but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depth of the sea.

Matthew 12:20
“A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK OFF,
AND A SMOLDERING WICK HE WILL NOT PUT OUT,
UNTIL HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 79:9
Help ons, o God van ons heil, om die eer van u Naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u Naam.

Gospel

Matteus 18:6
maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.

Matteus 12:20
‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.

Apostel onderig

Romeine 14:1
En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.

1 Kronieke 16:35
en sê: Verlos ons, God van ons heil, en versamel ons en red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day Proverbs 6 verse 16 to 26
Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 6:16-26
There are six things which the LORD hates,
Yes, seven which are an abomination to Him:

Haughty eyes, a lying tongue,
And hands that shed innocent blood,

A heart that devises wicked plans,
Feet that run rapidly to evil,

A false witness who utters lies,
And one who spreads strife among brothers.

My son, observe the commandment of your father,
And do not forsake the teaching of your mother;

Bind them continually on your heart;
Tie them around your neck.

When you walk about, they will guide you;
When you sleep, they will watch over you;
And when you awake, they will talk to you.

For the commandment is a lamp, and the teaching is light;
And reproofs for discipline are the way of life,

To keep you from the evil woman,
From the smooth tongue of the adulteress.

Do not desire her beauty in your heart,
Nor let her catch you with her eyelids.

For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread,
And an adulteress hunts for the precious life.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 6:16-26

Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:
trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,
‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,
een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.
Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;
bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;
mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.
Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe,
om jou te bewaar vir ‘n slegte vrou, vir die gevlei van ‘n vreemde tong.
Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;
want vir ‘n hoer verval ‘n mens tot ‘n stuk brood, en ‘n ander se vrou maak jag op ‘n kosbare lewe.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Share Button

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day Proverbs 3:7-9, 1 Chronicles 16:11-12, Matthew 19:26, John 5:23, 1 John 2:23
Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7-9
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.
It will be healing to your body,
And refreshment to your bones.
Honor the LORD from your wealth,
And from the first of all your produce;
So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.

Gospel

Matthew 19:26
And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

John 5:23
in order that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:11-12
Seek the LORD and His strength;
Seek His face continually.
Remember His wonderful deeds which He has done,
His marvels and the judgments from His mouth,

1 John 2:22-23
Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
Whoever denies the Son does not have the Father; the one who confesses the Son has the Father also.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7-9
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;
dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.
Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;

Gospel

Matteus 19:26
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

Johannes 5:23
sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Apostel onderig

1 Johannes 2:22-23
Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.

1 Kronieke 16:11-12
Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Bible verses of the day Isaiah 2:12, Matthew 20:26, John 13:12-17, 1 Peter 2:20, James 4:6
Is pride standing in the way of your Godly blessings? Do you think yourself more worthy or greater then another without considering the others situation, or considering your own work. Before you can lead you must know how to serve, before judging another, look at yourself first, before lasing out, consider what you yourself have done. The kingdom of God belongs to the humble, therefore you must humble yourself before God and open the door to your Godly blessings.
If Jesus, your savior can serve his disciples, why do you not serve those whom where left into your care? Do you consider yourself greater than the one whom has saved you? (John 13 verse 12-17)

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 2:12
For the LORD of hosts will have a day of reckoning
Against everyone who is proud and lofty,
And against everyone who is lifted up,
That he may be abased.

Gospel

Matthew 20:26
It is not so among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant,

John 13:12-17
And so when He had washed their feet, and taken His garments, and reclined at the table again, He said to them, “Do you know what I have done to you? You call Me Teacher and Lord; and you are right, for so I am. If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another’s feet. For I gave you an example that you also should do as I did to you.
Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master; neither is one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, you are blessed if you do them.”

Apostle teachings

1 Peter 2:20
For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God.

James 4:6
But He gives a greater grace. Therefore it says, “GOD IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 2:12
Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word;

Gospel

Matteus 20:26
maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.

Johannes 13:12-17
Toe Hy dan hulle voete gewas en sy bo-klere geneem het, gaan Hy weer aan tafel en sê vir hulle: Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het?
Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.
As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.
Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie.
As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.

Apostel onderig

1 Petrus 2:20
Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly–dit is genade by God.

Jakobus 4:6
Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Share Button

Bible verses of the day Be Humble, be a servant, be thankful and watch your tongue

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 13:3
The one who guards his mouth preserves his life;
The one who opens wide his lips comes to ruin.

Gospel

Matthew 23:11
But the greatest among you shall be your servant.

Luke 18:13-14
But the tax-gatherer, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, ‘God, be merciful to me, the sinner!
“I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself shall be exalted.”

Apostle teachings

1 Peter 5:6-8
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety upon Him, because He cares for you.
Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking someone to devour.

2 Corinthians 9:7
Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 13:3
Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Gospel

Matteus 23:11
Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.

Lukas 18:13-14
En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!
Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

Apostel onderig

1 Petrus 5:6-8
Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.
Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

2 Korintiërs 9:7
Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Share Button

Bible verses of the day Proverbs, Romans, Hebrews, Luke, Matthew

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.

Gospel

Matthew 10:28
And do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

Luke 12:4
And I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do.

Apostle teachings

Romans 12:16
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation.

Hebrews 13:6
so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

Gospel

Matteus 10:28
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

Lukas 12:4
En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie;

Apostel onderig

Romeine 12:16
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;

Hebreërs 13:6
Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Share Button