Daily Bible verse Doctrine Give as your heart guides you to give

Daily Bible verse Doctrine Give as your heart guides you to give. Related teaching which are part of this doctrine. Leaders misleading the flock to in rich themselves, supporting spiritual leaders, the poor and heavenly rewards.

New American Standard 1977

Doctrine Give as your heart guides you to give.

2 Corinthians 9:7

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

Doctrine confirmation verse

1 Chronicles 29:9

Then the people rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the LORD with a whole heart, and King David also rejoiced greatly.

2de Doctrine confirmation verse

2 Corinthians 8:11-12

But now finish doing it also; that just as there was the readiness to desire it, so there may be also the completion of it by your ability.
For if the readiness is present, it is acceptable according to what a man has, not according to what he does not have.

Additional information

Exodus 25:2 – Tell the sons of Israel to raise a contribution for Me; from every man whose heart moves him you shall raise My contribution.
Mark 12:43-44 – And calling His disciples to Him, He said to them, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all the contributors to the treasury; for they all put in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on.”
Luke 21:3-4 – And He said, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them; for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on.”

Spiritual leaders should not use the flock for personal gain

1 Peter 5:2

shepherd the flock of God among you, exercising oversight not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God; and not for sordid gain, but with eagerness;

1 Timothy 3:8

Ministers, too, must be serious. They must not be two-faced, addicted to wine, or greedy for money. (International Standard Version)

Titus 1:7

For the overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain,

Giving to Clergymen and the poor in secret for heavenly riches

Romans 12:13

contributing to the needs of the saints, practicing hospitality.

Hebrews 13:16-17

And do not neglect doing good and sharing; for with such sacrifices God is pleased. Obey your leaders, and submit to them; for they keep watch over your souls, as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you.

1 Timothy 5:17-18

Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. For the Scripture says, “YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX WHILE HE IS THRESHING,” and “The laborer is worthy of his wages.”

Matthew 6:3-4

“But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

Proverbs 22:9

He who is generous will be blessed,
For he gives some of his food to the poor.

Luke 14:12-15

And He also went on to say to the one who had invited Him, “When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, otherwise they may also invite you in return and that will be your repayment. “But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you; for you will be repaid at the resurrection of the righteous.” And when one of those who were reclining at the table with Him heard this, he said to Him, “Blessed is everyone who shall eat bread in the kingdom of God!”

Proverbs 19:17

He who is gracious to a poor man lends to the LORD,
And He will repay him for his good deed.

Luke 3:10-14

And the multitudes were questioning him, saying, “Then what shall we do?” And he would answer and say to them, “Let the man who has two tunics share with him who has none; and let him who has food do likewise.” And some tax-gatherers also came to be baptized, and they said to him, “Teacher, what shall we do?” And he said to them, “Collect no more than what you have been ordered to.” And some soldiers were questioning him, saying, “And what about us, what shall we do?” And he said to them, “Do not take money from anyone by force, or accuse anyone falsely, and be content with your wages.”

Matthew 6:18-21

so that you may not be seen fasting by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will repay you. Do not lay up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal; for where your treasure is, there will your heart be also.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Gee soos jou hart se jy moet gee.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling gee soos jou hart se jy moet gee.

2 Korintiërs 9:7

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Leerstelling goedkeuring vers

1 Kronieke 29:9

En die volk was bly oor hulle gewilligheid, want met ‘n volkome hart het hulle vrywillig aan die HERE gegee, en ook koning Dawid was baie bly.

2de Leerstelling goedkeuring vers

2 Korintiërs 8:11-12

Maar voltooi nou die daad ook, sodat, net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.

Addisionele inligting

Eksodus 25:2 – Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan My ‘n offergawe moet bring; van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring.
Markus 12:43-44 – Toe roep Hy sy dissipels na Hom en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi; maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud.
Lukas 21:3-4 – En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.

Geestelike leiers moet nie die kudde vir persoonlike gewin gebruik nie

1 Petrus 5:2

Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid;

1 Timoteus 3:8

Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie,

Titus 1:7

Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;

Skenk aan Geestelike leiers en die wat arm is in geheim vir hemelse rykdom

Romeine 12:13

Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges; streef na gasvryheid;

Hebreërs 13:16-17

Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.

1 Timoteus 5:17-18

Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.

Matteus 6:3-4

Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Spreuke 22:9

Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee.

Lukas 14:12-15

En Hy sê ook vir die man wat Hom genooi het: Wanneer jy ‘n môre– of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.
En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir Hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God.

Spreuke 19:17

Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die HERE; en Hy sal hom sy weldaad vergelde.

Lukas 3:10-14

En die skare het hom gevra en gesê: Wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê: Meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle: Moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy.

Matteus 6:18-21

sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie;
maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it

Next Doctrine
Prepping

For I know the plans that I have for you, declares the LORD

Daily Bible verse Doctrine Give as your heart guides you to give.
Share Button

Todays bible verse 19-12-17

Todays bible verse

Jeremiah 29 verse 11

‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

Jeremia 29 vers 11

Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Previous post
Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it

Share Button

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it.

New American Standard 1977

Doctrine You may eat any food once you have blessed it.

1 Timothy 4:4

For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;

Doctrine confirmation verse

Mark 7:18-19

And He said to them, “Are you so lacking in understanding also? Do you not understand that whatever goes into the man from outside cannot defile him; because it does not go into his heart, but into his stomach, and is eliminated?” (Thus He declared all foods clean.)

2de Doctrine confirmation verse

Acts 10:10-16

But he became hungry and was desiring to eat; but while they were making preparations, he fell into a trance; and he saw the sky opened up, and an object like a great sheet coming down, lowered by four corners to the ground, and there were in it all kinds of four-footed animals and crawling creatures of the earth and birds of the air. A voice came to him, “Get up, Peter, kill and eat!” But Peter said, “By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean.” Again a voice came to him a second time, “What God has cleansed, no longer consider unholy.” This happened three times, and immediately the object was taken up into the sky.

Additional information

Romans 14

Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One man has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. Let not him who eats regard with contempt him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats, for God has accepted him. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and stand he will, for the Lord is able to make him stand. One man regards one day above another, another regards every day alike. Let each man be fully convinced in his own mind. 6He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we shall all stand before the judgment seat of God. For it is written,
“AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME,
AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.”
So then each one of us shall give account of himself to God.
Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this—not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil; for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another. Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense. It is good not to eat meat or to drink wine, or to do anything by which your brother stumbles. The faith which you have, have as your own conviction before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and whatever is not from faith is sin.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling jy mag enige iets waaroor jy gebid het eet

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling jy mag enige iets waaroor jy gebid het eet

1 Timoteus 4:4

Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

Leerstelling goedkeuring vers

Markus 7:18-19

En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?

2de Leerstelling goedkeuring vers

Handelinge 10:10-16

en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ‘n verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ‘n voorwerp soos ‘n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar ‘n stem na hom: Staan op, Petrus, slag en eet!
En Petrus sê: Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie.
En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
En dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem.

Addisionele inligting

Romeine 14

En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.
Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente.
Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem.
Wie is jy wat die huiskneg van ‘n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou.
Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.
Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God.
Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.
Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.
Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word.
Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.
So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.
Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dít liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.
Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.
Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie.
Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie.
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.
Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is.
Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.
Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie.
Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Pray only to God the father

Next Doctrine
Give as your heart guides you to give

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it.
Share Button

Daily Bible verse Doctrine Pray only to God the father

Pray only to God the father, not to mother marie nor the saints, you may ask from Jesus Christ not mother marie nor any saint.

New American Standard 1977

Doctrine Pray only to God the father and ask in the name of Jesus Christ.

Exodus 20:3

You shall have no other gods before Me.

John 14:13

And whatever you ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

Doctrine confirmation verse

Deuteronomy 5:7

You shall have no other gods before Me.

John 15:16

You did not choose Me, but I chose you, and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask of the Father in My name, He may give to you.

2de Doctrine confirmation verse

Matthew 6:9

This, then, is how you should pray: “‘Our Father in heaven, hallowed be your name,

Matthew 7:7

Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

Additional information

Matthew 6:5

And when you pray, you are not to be as the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, in order to be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full.

Revelation 22:8-9

And I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things. And he said to me, “Do not do that; I am a fellow servant of yours and of your brethren the prophets and of those who heed the words of this book; worship God.”

Daaglikse Bybel vers Leerstelling jy mag net vir God die Vader aanbid en vra in die naam van Jesus

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling jy mag net vir God die Vader aanbid en vra in die naam van Jesus

Eksodus 20:3

Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

Johannes 14:13

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Leerstelling goedkeuring vers

Deuteronomium 5:7

Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

Johannes 15:16

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Matteus 6:9

Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

Matteus 7:7

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Addisionele inligting

Matteus 6:5

En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het.

Openbaring 22:8-9

En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image

Next Doctrine
What types of food may Christians eat

Pray only to God the father, not to mother marie nor the saints, you may ask from Jesus Christ not mother marie nor any saint.
Share Button

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image. God does not share his glory.

New American Standard 1977

Doctrine verse Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image. God does not share his glory.

Isaiah 42:8

I am the LORD, that is My name;
I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images.

Doctrine confirmation verse

Exodus 20:4-6

You shall not make for yourself an idol,
or any likeness of what is in heaven above
or on the earth beneath or in the water under the earth. “You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate Me, but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

2de Doctrine confirmation verse

Deuteronomy 5:8-10

You shall not make for yourself an idol,
or any likeness of what is in heaven above
or on the earth beneath or in the water under the earth. ‘You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the third and the fourth generations of those who hate Me, but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

Additional information

Leviticus 26:1

You shall not make for yourselves idols, nor shall you set up for yourselves an image or a sacred pillar, nor shall you place a figured stone in your land to bow down to it; for I am the LORD your God.

Exodus 32:4-10

And he took this from their hand, and fashioned it with a graving tool, and made it into a molten calf; and they said, “This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt.” Now when Aaron saw this, he built an altar before it; and Aaron made a proclamation and said, “Tomorrow shall be a feast to the LORD.” So the next day they rose early and offered burnt offerings, and brought peace offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play. Then the LORD spoke to Moses, “Go down at once, for your people, whom you brought up from the land of Egypt, have corrupted themselves. “They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made for themselves a molten calf, and have worshiped it, and have sacrificed to it, and said, ‘This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt!’” And the LORD said to Moses, “I have seen this people, and behold, they are an obstinate people. “Now then let Me alone, that My anger may burn against them, and that I may destroy them; and I will make of you a great nation.”

Daaglikse Bybel vers Leerstelling jy mag nie voor beelde of voorstelling van Jesus, heilige mense, moeder marie ander beelde neerbuig nie God deel nie sy eer nie

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers jy mag nie voor beelde of voorstelling van Jesus, heilige mense, moeder marie ander beelde neerbuig nie God deel nie sy eer nie

Jesaja 42:8

Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.

Leerstelling goedkeuring vers

Eksodus 20:4-6

Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Deuteronomium 5:8-10

Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

Addisionele inligting

Levitikus 26:1

Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ‘n gesnede beeld of ‘n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en ‘n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; want Ek is die HERE julle God.

Eksodus 32:4-10

En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar ‘n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Toe Aäron dit sien, het hy daarvoor ‘n altaar gebou. En Aäron het uitgeroep en gesê: Môre is daar fees tot eer van die HERE.
En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring; daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel.
Toe sê die HERE vir Moses: Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, het verderflik gehandel.
En hulle het gou van die weg afgewyk wat Ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle ‘n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Verder het die HERE vir Moses gesê: Ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is ‘n hardnekkige volk.
Laat My dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en Ek hulle verteer. Dan sal Ek jou tot ‘n groot nasie maak.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine The caught up or rapture

Next Doctrine
Pray only to God the father, not mother marie nor the saints, you may ask from Jesus Christ not mother marie nor any saint.

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image
Share Button

Daily Bible verse Doctrine The caught up or rapture

Daily Bible verse Doctrine There will be a Rapture It will be after the time of sorrows and before the time of end

New American Standard 1977

Doctrine verse A) There will be a Rapture B) It will be after the time of sorrows and before the time of end

A)

John 14:3

And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

B)

Matthew 24:12-14

“And because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. “But the one who endures to the end, he shall be saved. “And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations, and then the end shall come. [The timing of the end of the time of sorrows are unknown Mark 13:32]

Doctrine confirmation verse

A)

Revelation 3:10-11

Because you have kept the word of My perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell upon the earth. I am coming quickly; hold fast what you have, in order that no one take your crown.

B)

2 Peter 3:3-4

Know this first of all, that in the last days mockers will come with their mocking, following after their own lusts, and saying, “Where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation.”

2de Doctrine confirmation verse

A)

1 Corinthians 15:51-54

Behold, I tell you a mystery; we shall not all sleep, but we shall all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, “DEATH IS SWALLOWED UP in victory.

B)

1 Thessalonians 5:9

For God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ,

Additional information

A)

1 Thessalonians 4:13-18

But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words.

B)

1 Thessalonians 1:10

and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who delivers us from the wrath to come.

A)

Revelation 7:13-17

And one of the elders answered, saying to me, “These who are clothed in the white robes, who are they, and from where have they come?” And I said to him, “My lord, you know.” And he said to me, “These are the ones who come out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. “For this reason, they are before the throne of God; and they serve Him day and night in His temple; and He who sits on the throne shall spread His tabernacle over them. “They shall hunger no more, neither thirst anymore; neither shall the sun beat down on them, nor any heat; for the Lamb in the center of the throne shall be their shepherd, and shall guide them to springs of the water of life; and God shall wipe every tear from their eyes.”

B)

Romans 5:9

Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him.

A)

Daniel 12:1-4

“Now at that time Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time; and at that time your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. “And many of those who sleep in the dust of the ground will awake, these to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt. “And those who have insight will shine brightly like the brightness of the expanse of heaven, and those who lead the many to righteousness, like the stars forever and ever. “But as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time; many will go back and forth, and knowledge will increase.”

B)

Matthew 3:7

But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, “You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?

The Wrath of God

Revelations 16

And I heard a loud voice from the temple, saying to the seven angels, “Go and pour out the seven bowls of the wrath of God into the earth.” And the first angel went and poured out his bowl into the earth; and it became a loathsome and malignant sore upon the men who had the mark of the beast and who worshiped his image. And the second angel poured out his bowl into the sea, and it became blood like that of a dead man; and every living thing in the sea died. And the third angel poured out his bowl into the rivers and the springs of waters; and they became blood. And I heard the angel of the waters saying, “Righteous art Thou, who art and who wast, O Holy One, because Thou didst judge these things; for they poured out the blood of saints and prophets, and Thou hast given them blood to drink. They deserve it.” And I heard the altar saying, “Yes, O Lord God, the Almighty, true and righteous are Thy judgments.” And the fourth angel poured out his bowl upon the sun; and it was given to it to scorch men with fire. And men were scorched with fierce heat; and they blasphemed the name of God who has the power over these plagues; and they did not repent, so as to give Him glory. And the fifth angel poured out his bowl upon the throne of the beast; and his kingdom became darkened; and they gnawed their tongues because of pain, and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores; and they did not repent of their deeds. And the sixth angel poured out his bowl upon the great river, the Euphrates; and its water was dried up, that the way might be prepared for the kings from the east. And I saw coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits like frogs; for they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the whole world, to gather them together for the war of the great day of God, the Almighty. (“Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his garments, lest he walk about naked and men see his shame.”) And they gathered them together to the place which in Hebrew is called HarMagedon.
And the seventh angel poured out his bowl upon the air; and a loud voice came out of the temple from the throne, saying, “It is done.” And there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder; and there was a great earthquake, such as there had not been since man came to be upon the earth, so great an earthquake was it, and so mighty. And the great city was split into three parts, and the cities of the nations fell. And Babylon the great was remembered before God, to give her the cup of the wine of His fierce wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And huge hailstones, about one hundred pounds each, came down from heaven upon men; and men blasphemed God because of the plague of the hail, because its plague was extremely severe.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Daar is n weg raping na die tyd van smarte en voor die einde

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers A) Daar is n weg raping B) na die tyd van smarte en voor die einde

A)

Johaness 14:3

En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

B)

Matteus 24:12-14

En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom. [Wanneer die tyd van die smarte sal staak is onbekend Markus 13:32]

Leerstelling goedkeuring vers

A)

Openbaring 3:10-11

Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.

B)

2 Petrus 3:3-4

Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

2de Leerstelling goedkeuring vers

A)

1 Korintiërs 15:51

Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.

B)

1 Tessalonisense 5:9

Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus

Addisionele inligting

A)

1 Tessalonisense 4:13-18

Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.
Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

B)

1 Tessalonisense 1:10

en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.

A)

Openbaring 7:13-17

Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.
Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.
Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie;
want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.

B)

Romeine 5:9

Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.

A)

Daniël 12:1-4

En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

B)

Matteus 3:7

Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?

The Wrath of God

Openbaring 16

En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby! En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Repent accept jesus and Repent turn away from sin

Next Doctrine
Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image

Daily Bible verse Doctrine Gods nation is Jews and Christians
Share Button

Daily Bible verse Doctrine Repent accept jesus and Repent turn away from sin

Daily Bible verse Doctrine Repent accept jesus and Repent turn away from sin

New American Standard 1977

Doctrine verse A) You have to repent by accepting the sacrifice of Jesus Christ B) You have to turn away from sin

A)

Romans 10:8-10

But what does it say? “THE WORD IS NEAR YOU, in your mouth and in your heart”—that is, the word of faith which we are preaching, that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved; for with the heart man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation.

B)

Revelation 2:4-5

But I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first; or else I am coming to you, and will remove your lampstand out of its place—unless you repent.

Doctrine confirmation verse

A)

2 Chronicles 7:14

and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.

B)

1 John 1:9

If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

2de Doctrine confirmation verse

A)

Luke 24:45-47

Then He opened their minds to understand the Scriptures, and He said to them, “Thus it is written, that the Christ should suffer and rise again from the dead the third day; and that repentance for forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem.

B)

Matthew 3:8

Therefore bring forth fruit in keeping with repentance;

Additional information

A)

Matthew 4:17

From that time Jesus began to preach and say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”

B)

Matthew 21:32

For John came to you in the way of righteousness and you did not believe him; but the tax-gatherers and harlots did believe him; and you, seeing this, did not even feel remorse afterward so as to believe him.

A)

Luke 5:31-32

And Jesus answered and said to them, “It is not those who are well who need a physician, but those who are sick. “I have not come to call the righteous but sinners to repentance.”

B)

Isaiah 30:15

For thus the Lord GOD, the Holy One of Israel, has said,
“In repentance and rest you shall be saved,
In quietness and trust is your strength.”
But you were not willing,

A)

2 Peter 3:9

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

B)

2 Corinthians 7:9-10

I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death.

A)

Acts 2:38

And Peter said to them, “Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.”

B)

Romans 2:4

Or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?

A)

Acts 3:18-19

But the things which God announced beforehand by the mouth of all the prophets, that His Christ should suffer, He has thus fulfilled. Repent therefore and return, that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord;

B)

Luke 17:3-4

Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him. “And if he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying, ‘I repent,’ forgive him.”

A)

Acts 11:18

And when they heard this, they quieted down, and glorified God, saying, “Well then, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life.”

B)

Matthew 25:1-13

Then the kingdom of heaven will be comparable to ten virgins, who took their lamps, and went out to meet the bridegroom. “And five of them were foolish, and five were prudent. “For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the prudent took oil in flasks along with their lamps. “Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. “But at midnight there was a shout, ‘Behold, the bridegroom! Come out to meet him.’ “Then all those virgins rose, and trimmed their lamps. “And the foolish said to the prudent, ‘Give us some of your oil, for our lamps are going out.’ “But the prudent answered, saying, ‘No, there will not be enough for us and you too; go instead to the dealers and buy some for yourselves.’ “And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast; and the door was shut. “And later the other virgins also came, saying, ‘Lord, lord, open up for us.’ “But he answered and said, ‘Truly I say to you, I do not know you.’ “Be on the alert then, for you do not know the day nor the hour.

A)

Acts 20:21

solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ.

B)

Matthew 7:20-23

“So then, you will know them by their fruits. “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My Father who is in heaven. “Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ “And then I will declare to them, ‘I never knew you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.’

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Aanvaar Jesus Christus as jou redder en Draai weg van sonde

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers A) Aanvaar Jesus Christus as jou redder B) Draai weg van sonde

A)

Romeine 10:8-10

Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

B)

Openbaring 2:4-5

Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

Leerstelling goedkeuring vers

A)

2 Kronieke 7:14

en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.

B)

1 Johannes 1:9

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

2de Leerstelling goedkeuring vers

A)

Lukas 24:45-47

Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.
En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan,
en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.

B)

Matteus 3:8

Dra dan vrugte wat by die bekering pas.

Addisionele inligting

A)

Matteus 4:17

Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

B)

Matteus 21:32

Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie.

A)

Lukas 5:31-32

En Jesus antwoord en sê vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.
Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

B)

Jesaja 30:15

Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie

A)

2 Petrus 3:9

Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

B)

Romeine 2:4

Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

A)

Handelinge 2:38

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

B)

2 Korintiërs 7:9-10

Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gely het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.

A)

Handelinge 3:18-19

maar God het op dié manier vervul wat Hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

B)

Lukas 17:3-4

Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou–moet jy hom vergewe.

A)

Handelinge 11:18

En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.

B)

Matteus 25:1-13

Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.
En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.
Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!
Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.
Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

A)

Handelinge 20:21

terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus.

B)

Matteus 7:20-23

So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.
Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine The 10 commandments

Next Doctrine
The caught up or rapture

Daily Bible verse Doctrine Gods nation is Jews and Christians
Share Button