Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Philippians 2:13
for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure.

1 John 4:18-19
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.
We love, because He first loved us.

Matthew 10:38-39
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.
He who has found his life shall lose it, and he who has lost his life for My sake shall find it.

Deuteronomy 8:1-3
All the commandments that I am commanding you today you shall be careful to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land which the LORD swore to give to your forefathers.
And you shall remember all the way which the LORD your God has led you in the wilderness these forty years, that He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.
And He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Filippense 2:13
want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

1 Johannes 4:18-19
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie
Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Matteus 10:38-39
En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Deuteronomium 8:1-3
Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het.
En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.
En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Share Button

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Bible verse for today

New American Standard 1977

Micah 7:18-19
Who is a God like Thee, who pardons iniquity
And passes over the rebellious act of the remnant of His possession?
He does not retain His anger forever,
Because He delights in unchanging love.
He will again have compassion on us;
He will tread our iniquities under foot.
Yes, Thou wilt cast all their sins
Into the depths of the sea.

Matthew 6:9-15
Pray, then, in this way:
‘Our Father who art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
And do not lead us into temptation, but deliver us from evil.
For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.’
For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.
But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.

Mark 11:25
And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone; so that your Father also who is in heaven may forgive you your transgressions.

Matthew 26:28
for this is My blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Miga 7:18-19
Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in goedertierenheid.
Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.

Matteus 6:9-15
Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Markus 11:25
En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

Matteus 26:28
Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Ephesians 1:7
In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace,

Hebrews 10:17
“AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS
I WILL REMEMBER NO MORE.”

Daniel 9:9
To the Lord our God belong compassion and forgiveness, for we have rebelled against Him;

related post Mark of the beast and the Christian sabbath

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Efesiërs 1:7
In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Hebreërs 10:17
en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.

Daniël 9:9
By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen Hom opgestaan

Verwante pos Merk van die dier en Die Christelike sabbat

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Share Button

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 John 1:9
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Isaiah 43:25-26
I, even I, am the one who wipes out your transgressions for My own sake;
And I will not remember your sins.
Put Me in remembrance; let us argue our case together,
State your cause, that you may be proved right.

Acts 3:19
Repent therefore and return, that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord;

Isaiah 1:18
“Come now, and let us reason together,”
Says the LORD,
“Though your sins are as scarlet,
They will be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They will be like wool.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Johannes 1: 9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jesaja 43:25-26
Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.
Maak My indagtig; laat ons teen mekaar pleit; vertel jy, dat jy in die gelyk gestel kan word.

Handelinge 3:19
Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

Jesaja 1:18
Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Share Button

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verse for today

New American Standard 1977

Colossians 3:13
bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you.

Matthew 6:14-15
For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.
But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.

Luke 17:3-4
Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him.
And if he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying, ‘I repent,’ forgive him.

Ephesians 4:31-32
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.
And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kolossense 3:13
Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

Matteus 6:14-15
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Lukas 17:3-4
Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.
En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou–moet jy hom vergewe.

Efesiërs 4:31-32
Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.
Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Share Button

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verse for today

New American Standard 1977

Habakkuk 2:3
For the vision is yet for the appointed time;
It hastens toward the goal, and it will not fail.
Though it tarries, wait for it;
For it will certainly come, it will not delay.

Proverbs 10:24
What the wicked fears will come upon him,
And the desire of the righteous will be granted.

Psalm 4:8
In peace I will both lie down and sleep,
For Thou alone, O LORD, dost make me to dwell in safety.

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Habakkuk 2:3
Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:

Spreuke 10:24
Waar die goddelose bang voor is–dit kom oor hom; maar die begeerte van die regverdiges vervul Hy.

Psalms 4:8
Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is.

Johannes 14: 6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Share Button

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verse for today

New American Standard 1977

Luke 9:23
And He was saying to them all, “If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.

Lamentations 3:25-26
The LORD is good to those who wait for Him,
To the person who seeks Him.
It is good that he waits silently
For the salvation of the LORD.

Acts 20:24
But I do not consider my life of any account as dear to myself, in order that I may finish my course, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God.

Ephesians 4:8
Therefore it says,
“WHEN HE ASCENDED ON HIGH,
HE LED CAPTIVE A HOST OF CAPTIVES,
AND HE GAVE GIFTS TO MEN.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Lukas 9:23
En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.

Klaagliedere 3:25-26
Tet. Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek.
Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die HERE.

Handelinge 20:24
Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.

Efesiërs 4:8
Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Share Button

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

James 4:7
Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.

John 14:21
“He who has My commandments and keeps them, he it is who loves Me; and he who loves Me shall be loved by My Father, and I will love him, and will disclose Myself to him.”

1 Timothy 4:8
for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Psalm 91:1
He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jakobus 4:7
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Johannes 14:21
Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

1 Timoteus 4:8
Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het

Psalms 91:1
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

The Messiah in the old testament
Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

The 7kindoms

Messianic Judaism

The 5th Kingdom

Bible verses for the day the End time king The Antichrist Pre-Armageddon leader

7 World powers of it’s day which ruled the holy land

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Share Button

September 23rd 2017 NOT the END, BEST BREAKDOWN North Korea, America, Israel, Prophecy

September 23rd 2017: NOT the END, BEST BREAKDOWN (North Korea, America, Israel, Prophecy)

September 23rd 2017: NOT the END, BEST BREAKDOWN (North Korea, America, Israel, Prophecy)

Share Button

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 118:22-23
The stone which the builders rejected
Has become the chief corner stone.
This is the LORD’s doing;
It is marvelous in our eyes.

Psalm 22:1-31
My God, my God, why hast Thou forsaken me?
Far from my deliverance are the words of my groaning.
O my God, I cry by day, but Thou dost not answer;
And by night, but I have no rest.
Yet Thou art holy,
O Thou who art enthroned upon the praises of Israel.
In Thee our fathers trusted;
They trusted, and Thou didst deliver them.
To Thee they cried out, and were delivered;
In Thee they trusted, and were not disappointed.
But I am a worm and not a man,
A reproach of men and despised by the people.

All who see me sneer at me;
They separate with the lip, they wag the head, saying,

“Commit yourself to the LORD; let Him deliver him;
Let Him rescue him, because He delights in him.”

Yet You are He who brought me forth from the womb;
You made me trust when upon my mother’s breasts.

Upon You I was cast from birth;
You have been my God from my mother’s womb.

Be not far from me, for trouble is near;
For there is none to help.

Many bulls have surrounded me;
Strong bulls of Bashan have encircled me.

They open wide their mouth at me,
As a ravening and a roaring lion.

I am poured out like water,
And all my bones are out of joint;
My heart is like wax;
It is melted within me.

My strength is dried up like a potsherd,
And my tongue cleaves to my jaws;
And You lay me in the dust of death.

For dogs have surrounded me;
A band of evildoers has encompassed me;
They pierced my hands and my feet.

I can count all my bones.
They look, they stare at me;

They divide my garments among them,
And for my clothing they cast lots.

But You, O LORD, be not far off;
O You my help, hasten to my assistance.

Deliver my soul from the sword,
My only life from the power of the dog.

Save me from the lion’s mouth;
From the horns of the wild oxen You answer me.

I will tell of Your name to my brethren;
In the midst of the assembly I will praise You.

You who fear the LORD, praise Him;
All you descendants of Jacob, glorify Him,
And stand in awe of Him, all you descendants of Israel.

For He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted;
Nor has He hidden His face from him;
But when he cried to Him for help, He heard.

From You comes my praise in the great assembly;
I shall pay my vows before those who fear Him.

The afflicted will eat and be satisfied;
Those who seek Him will praise the LORD.
Let your heart live forever!

All the ends of the earth will remember and turn to the LORD,
And all the families of the nations will worship before You.

For the kingdom is the LORD’S
And He rules over the nations.

All the prosperous of the earth will eat and worship,
All those who go down to the dust will bow before Him,
Even he who cannot keep his soul alive.

Posterity will serve Him;
It will be told of the Lord to the coming generation.

They will come and will declare His righteousness
To a people who will be born, that He has performed it.

Psalm 16:7-11
I will bless the LORD who has counseled me;
Indeed, my mind instructs me in the night.

I have set the LORD continually before me;
Because He is at my right hand, I will not be shaken.

Therefore my heart is glad and my glory rejoices;
My flesh also will dwell securely.

For You will not abandon my soul to Sheol;
Nor will You allow Your Holy One to undergo decay.

You will make known to me the path of life;
In Your presence is fullness of joy;
In Your right hand there are pleasures forever.

Psalm 110:1-7
The LORD says to my Lord:
“Sit at My right hand
Until I make Your enemies a footstool for Your feet.”
The LORD will stretch forth Your strong scepter from Zion, saying,
“Rule in the midst of Your enemies.”

Your people will volunteer freely in the day of Your power;
In holy array, from the womb of the dawn,
Your youth are to You as the dew.

The LORD has sworn and will not change His mind,
“You are a priest forever
According to the order of Melchizedek.”

The Lord is at Your right hand;
He will shatter kings in the day of His wrath.

He will judge among the nations,
He will fill them with corpses,
He will shatter the chief men over a broad country.

He will drink from the brook by the wayside;
Therefore He will lift up His head.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Isaiah 42:1-9
“Behold, My Servant, whom I uphold;
My chosen one in whom My soul delights.
I have put My Spirit upon Him;
He will bring forth justice to the nations.
“He will not cry out or raise His voice,
Nor make His voice heard in the street.

“A bruised reed He will not break
And a dimly burning wick He will not extinguish;
He will faithfully bring forth justice.

“He will not be disheartened or crushed
Until He has established justice in the earth;
And the coastlands will wait expectantly for His law.”

Thus says God the LORD,
Who created the heavens and stretched them out,
Who spread out the earth and its offspring,
Who gives breath to the people on it
And spirit to those who walk in it,

“I am the LORD, I have called You in righteousness,
I will also hold You by the hand and watch over You,
And I will appoint You as a covenant to the people,
As a light to the nations,

To open blind eyes,
To bring out prisoners from the dungeon
And those who dwell in darkness from the prison.

“I am the LORD, that is My name;
I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images.

“Behold, the former things have come to pass,
Now I declare new things;
Before they spring forth I proclaim them to you.”

Isaiah 11:1-10
Then a shoot will spring from the stem of Jesse,
And a branch from his roots will bear fruit.
The Spirit of the LORD will rest on Him,
The spirit of wisdom and understanding,
The spirit of counsel and strength,
The spirit of knowledge and the fear of the LORD.

And He will delight in the fear of the LORD,
And He will not judge by what His eyes see,
Nor make a decision by what His ears hear;

But with righteousness He will judge the poor,
And decide with fairness for the afflicted of the earth;
And He will strike the earth with the rod of His mouth,
And with the breath of His lips He will slay the wicked.

Also righteousness will be the belt about His loins,
And faithfulness the belt about His waist.

And the wolf will dwell with the lamb,
And the leopard will lie down with the young goat,
And the calf and the young lion and the fatling together;
And a little boy will lead them.

Also the cow and the bear will graze,
Their young will lie down together,
And the lion will eat straw like the ox.

The nursing child will play by the hole of the cobra,
And the weaned child will put his hand on the viper’s den.

They will not hurt or destroy in all My holy mountain,
For the earth will be full of the knowledge of the LORD
As the waters cover the sea.

Then in that day
The nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Isaiah 7:14
Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel.

Isaiah 9:6-7
For a child will be born to us, a son will be given to us;
And the government will rest on His shoulders;
And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
Eternal Father, Prince of Peace.

There will be no end to the increase of His government or of peace,
On the throne of David and over his kingdom,
To establish it and to uphold it with justice and righteousness
From then on and forevermore.
The zeal of the LORD of hosts will accomplish this.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Micah 5:2
“ But as for you, Bethlehem Ephrathah,
Too little to be among the clans of Judah,
From you One will go forth for Me to be ruler in Israel.
His goings forth are from long ago,
From the days of eternity.”

Zechariah 9:9
Rejoice greatly, O daughter of Zion!
Shout in triumph, O daughter of Jerusalem!
Behold, your king is coming to you;
He is just and endowed with salvation,
Humble, and mounted on a donkey,
Even on a colt, the foal of a donkey.

Zechariah 12:10-14
“I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, the Spirit of grace and of supplication, so that they will look on Me whom they have pierced; and they will mourn for Him, as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over Him like the bitter weeping over a firstborn.
“In that day there will be great mourning in Jerusalem, like the mourning of Hadadrimmon in the plain of Megiddo. “The land will mourn, every family by itself; the family of the house of David by itself and their wives by themselves; the family of the house of Nathan by itself and their wives by themselves;
the family of the house of Levi by itself and their wives by themselves; the family of the Shimeites by itself and their wives by themselves;
all the families that remain, every family by itself and their wives by themselves.

Zechariah 13:1
In that day a fountain will be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for impurity.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Genesis 49:10
The scepter shall not depart from Judah,
Nor the ruler’s staff from between his feet,
Until Shiloh comes,
And to him shall be the obedience of the peoples.

Genesis 3:15
And I will put enmity
Between you and the woman,
And between your seed and her seed;
He shall bruise you on the head,
And you shall bruise him on the heel.

Jeremiah 31:31-34
“Behold, days are coming,” declares the LORD, “when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,
not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, My covenant which they broke, although I was a husband to them,” declares the LORD.
“But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days,” declares the LORD, “I will put My law within them, and on their heart I will write it; and I will be their God, and they shall be My people. “And they shall not teach again, each man his neighbor and each man his brother, saying, ‘Know the LORD,’ for they shall all know Me, from the least of them to the greatest of them,” declares the LORD, “for I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.”

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Daniel 7:13-14
“I kept looking in the night visions,
And behold, with the clouds of heaven
One like a Son of Man was coming,
And He came up to the Ancient of Days
And was presented before Him.

“And to Him was given dominion,
Glory and a kingdom,
That all the peoples, nations, and men of every language
Might serve Him.
His dominion is an everlasting dominion
Which will not pass away;
And His kingdom is one
Which will not be destroyed.

Daniel 9:24-27
“Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place.
“So you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince there will be seven weeks and sixty-two weeks; it will be built again, with plaza and moat, even in times of distress.
“Then after the sixty-two weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood; even to the end there will be war; desolations are determined.
“And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.”

Malachi 3:1-7
“Behold, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple; and the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the LORD of hosts.
“But who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? For He is like a refiner’s fire and like fullers’ soap.
“And He will sit as a smelter and purifier of silver, and He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, so that they may present to the LORD offerings in righteousness.
“Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the LORD, as in the days of old and as in former years.
“Then I will draw near to you for judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers and against the adulterers and against those who swear falsely, and against those who oppress the wage earner in his wages, the widow and the orphan, and those who turn aside the alien, and do not fear Me,” says the LORD of hosts.
“For I, the LORD, do not change; therefore you, O sons of Jacob, are not consumed.

“From the days of your fathers you have turned aside from My statutes, and have not kept them. Return to Me, and I will return to you,” says the LORD of hosts. “But you say, ‘How shall we return?’

Psalm 2:1-12
Why are the nations in an uproar
And the peoples devising a vain thing?
The kings of the earth take their stand
And the rulers take counsel together
Against the LORD and against His Anointed, saying,

“Let us tear their fetters apart
And cast away their cords from us!”

He who sits in the heavens laughs,
The Lord scoffs at them.

Then He will speak to them in His anger
And terrify them in His fury, saying,

“But as for Me, I have installed My King
Upon Zion, My holy mountain.”

“I will surely tell of the decree of the LORD:
He said to Me, ‘You are My Son,
Today I have begotten You.

‘Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance,
And the very ends of the earth as Your possession.

‘You shall break them with a rod of iron,
You shall shatter them like earthenware.’”

Now therefore, O kings, show discernment;
Take warning, O judges of the earth.

Worship the LORD with reverence
And rejoice with trembling.

Do homage to the Son, that He not become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 118:22-23
Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.
Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.

Psalms 22:2-32
My God, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul?
My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en snags, en ek kan nie swyg nie.
Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!
Op U het ons vaders vertrou; hulle het vertrou, en U het hulle uitgered.
Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie.
Maar ek is ‘n wurm en geen man nie, ‘n smaad van die mense en verag deur die volk.
Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê:
Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!
Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors.
Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; van die skoot van my moeder af is U my God.
Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie.
Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring.
Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos ‘n leeu wat verskeur en brul.
Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande.
My krag is verdroog soos ‘n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die stof van die dood.
Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.
Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer!
Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad.
Maar U, HERE, wees nie ver nie; my Sterkte, maak tog gou om my te help!
Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond.
Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor!
Ek wil u Naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys.
Julle wat die HERE vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel!
Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp.
Van U kom my lof in ‘n groot vergadering; ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat Hom vrees.
Die ootmoediges sal eet en versadig word; húlle sal die HERE prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!
Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid.
Want die koninkryk behoort aan die HERE, en Hy heers oor die nasies.
Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie.
‘n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die HERE aan die volgende geslag.
Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen.

Psalms 16:7-11
Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.
Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;
want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

Psalms 110:1-7
Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.
U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande.
U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.
Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land.
Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.

Faith Saturday Sitemap

Jesaja 42:1-9
Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.
Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie.
Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.
Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.
So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel:
Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies,
om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.
Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.
Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.

Jesaja 11:1-10
Maar daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;
en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.
En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;
maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.
En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees.
Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja.
Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;
en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.
Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Jesaja 7:14
Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.

Jesaja 9:5-7
Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors–
tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.
Die HERE stuur ‘n woord in Jakob, en dit val in Israel;

Faith Saturday Sitemap

Miga 5:2
Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat ‘n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer.

Sagaria 9:9
Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel–op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.

Sagaria 12:10-14
Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.
In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.
En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik; die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van die huis van Natan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik;
die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van Símeï afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.
Al die ander geslagte–elke geslag afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.

Sagaria 13:1
In dié dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid.

Faith Saturday Sitemap

Genesis 49:10
Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.

Genesis 3:15
En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Jeremia 31:31-34
Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;
nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie–my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

Faith Saturday Sitemap

Daniël 7:13-14
Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.
En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Daniël 9:24-27
Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Maleagi 3:1-7
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.
Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers.
En Hy sal sit: ‘n smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ‘n offer sal bring.
Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die HERE aangenaam wees soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd.
En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sê die HERE van die leërskare.
Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.
Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare. Maar julle vra: Waarin moet ons terugkeer?

Psalms 2:1-12
Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:
Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!
Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.
Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:
Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.
U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.
Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!
Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Faith Saturday Sitemap

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Share Button