Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Philippians 2:13
for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure.

1 John 4:18-19
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.
We love, because He first loved us.

Matthew 10:38-39
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.
He who has found his life shall lose it, and he who has lost his life for My sake shall find it.

Deuteronomy 8:1-3
All the commandments that I am commanding you today you shall be careful to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land which the LORD swore to give to your forefathers.
And you shall remember all the way which the LORD your God has led you in the wilderness these forty years, that He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.
And He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Filippense 2:13
want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

1 Johannes 4:18-19
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie
Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Matteus 10:38-39
En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Deuteronomium 8:1-3
Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het.
En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.
En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Share Button

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Bible verse for today

New American Standard 1977

Micah 7:18-19
Who is a God like Thee, who pardons iniquity
And passes over the rebellious act of the remnant of His possession?
He does not retain His anger forever,
Because He delights in unchanging love.
He will again have compassion on us;
He will tread our iniquities under foot.
Yes, Thou wilt cast all their sins
Into the depths of the sea.

Matthew 6:9-15
Pray, then, in this way:
‘Our Father who art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
And do not lead us into temptation, but deliver us from evil.
For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.’
For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.
But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.

Mark 11:25
And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone; so that your Father also who is in heaven may forgive you your transgressions.

Matthew 26:28
for this is My blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Miga 7:18-19
Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in goedertierenheid.
Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.

Matteus 6:9-15
Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Markus 11:25
En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

Matteus 26:28
Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Ephesians 1:7
In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace,

Hebrews 10:17
“AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS
I WILL REMEMBER NO MORE.”

Daniel 9:9
To the Lord our God belong compassion and forgiveness, for we have rebelled against Him;

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Efesiërs 1:7
In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Hebreërs 10:17
en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.

Daniël 9:9
By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen Hom opgestaan

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Share Button

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 John 1:9
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Isaiah 43:25-26
I, even I, am the one who wipes out your transgressions for My own sake;
And I will not remember your sins.
Put Me in remembrance; let us argue our case together,
State your cause, that you may be proved right.

Acts 3:19
Repent therefore and return, that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord;

Isaiah 1:18
“Come now, and let us reason together,”
Says the LORD,
“Though your sins are as scarlet,
They will be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They will be like wool.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Johannes 1: 9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jesaja 43:25-26
Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.
Maak My indagtig; laat ons teen mekaar pleit; vertel jy, dat jy in die gelyk gestel kan word.

Handelinge 3:19
Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

Jesaja 1:18
Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Share Button

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verse for today

New American Standard 1977

Colossians 3:13
bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you.

Matthew 6:14-15
For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.
But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.

Luke 17:3-4
Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him.
And if he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying, ‘I repent,’ forgive him.

Ephesians 4:31-32
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.
And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kolossense 3:13
Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

Matteus 6:14-15
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Lukas 17:3-4
Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.
En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou–moet jy hom vergewe.

Efesiërs 4:31-32
Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.
Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Share Button

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verse for today

New American Standard 1977

Habakkuk 2:3
For the vision is yet for the appointed time;
It hastens toward the goal, and it will not fail.
Though it tarries, wait for it;
For it will certainly come, it will not delay.

Proverbs 10:24
What the wicked fears will come upon him,
And the desire of the righteous will be granted.

Psalm 4:8
In peace I will both lie down and sleep,
For Thou alone, O LORD, dost make me to dwell in safety.

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Habakkuk 2:3
Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:

Spreuke 10:24
Waar die goddelose bang voor is–dit kom oor hom; maar die begeerte van die regverdiges vervul Hy.

Psalms 4:8
Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is.

Johannes 14: 6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Share Button

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verse for today

New American Standard 1977

Luke 9:23
And He was saying to them all, “If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.

Lamentations 3:25-26
The LORD is good to those who wait for Him,
To the person who seeks Him.
It is good that he waits silently
For the salvation of the LORD.

Acts 20:24
But I do not consider my life of any account as dear to myself, in order that I may finish my course, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God.

Ephesians 4:8
Therefore it says,
“WHEN HE ASCENDED ON HIGH,
HE LED CAPTIVE A HOST OF CAPTIVES,
AND HE GAVE GIFTS TO MEN.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Lukas 9:23
En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.

Klaagliedere 3:25-26
Tet. Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek.
Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die HERE.

Handelinge 20:24
Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.

Efesiërs 4:8
Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Share Button