Bible verse of the day Zechariah 1:21

Zechariah 1:21

New American Standard 1977
And I said, “What are these coming to do?” And he said, “These are the horns which have scattered Judah, so that no man lifts up his head; but these craftsmen have come to terrify them, to throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it.”

Sagaria 1:21

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Toe se ek: Wat kom hulle maak? En Hy antwoord en se: Dit is die horings wat Juda so verstrooi het
dat niemand sy hoof op gehef het nie; maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag,
om di horings van di nasies neer te werp wat die horning teen Juda opgesteek het om dit te verstrooi.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 12:6 and 1 Corinthians 12:1

2 Corinthians 12:6

New American Standard 1977
For if I do wish to boast I shall not be foolish, for I shall be speaking the truth; but I refrain from this, so that no one may credit me with more than he sees in me or hears from me.

2 Korinthiers 12:6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Want as ek sou will roem, sou ek nie n dwaas wees nie, wou ek sou die waarheid praat; maar ek laat dit na, sodat niemand my hoer mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie.

1 Corinthians 12:1

New American Standard 1977
Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware.

1 Korinthiers 12:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
En wat die geeslike gawes betref, broeders, will ek nie he dat julle onkundig moet wees nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Nehemiah 8:3 and John

Nehemiah 8:3

New American Standard 1977
And he read from it before the square which was in front of the Water Gate from early morning until midday, in the presence of men and women, those who could understand; and all the people were attentive to the book of the law.

Nehemia 8:3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring,
manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister,
op die eerste dag van die sewende maand.

John 14:15

New American Standard 1977
If you love Me, you will keep My commandments.

Johannes 14:15

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
As julle My lief het, bewaar my gebooie.

John 14:13

New American Standard 1977
And whatever you ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

Johannes 14:13

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
En wat julle ook al in my Naam vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Matthew 1 Thessalonians Revelation

Matthew 17:11

New American Standard 1977
And He answered and said, “Elijah is coming and will restore all things;

Mattheus 17:11

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
En Jesus antwoord en se vir hulle:
Dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel;

1 Thessalonians 5:2

New American Standard 1977
For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night.

1 Thessalonicense 5:2

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos n dief in die nag.

Revelation 3:3

New American Standard 1977
Remember therefore what you have received and heard; and keep it, and repent. If therefore you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come upon you.

Openbaring 3:3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou af kom soos n dief,
en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Hosea 4:6

Hosea 4:6

New American Standard 1977
My people are destroyed for lack of knowledge.
Because you have rejected knowledge,
I also will reject you from being My priest.
Since you have forgotten the law of your God,
I also will forget your children.

Hosea 4:6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis;
omdat jy die kennis verwerp het,
sal Ek jou verwerp,
sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie,
omdat jy die wet van jou God vergeet het,
sal Ek ook jou kinders vergeet.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Job 36:5

Job 36:5

New American Standard 1977
Behold, God is mighty but does not despise any;
He is mighty in strength of understanding.

Job 36:5

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Kyk, God is geweldig, nogtans ag Hy niks gering nie – gewelding deur krag en verstand.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Proverbs 21:3

Proverbs 21:3

New American Standard 1977
To do righteousness and justice
Is desired by the LORD rather than sacrifice.

Spreuke 21:3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Om geregtigheid en reg te doen,
is vir die Here verkiesliker as offers.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Nehemiah 8:1

Nehemiah 8:1

New American Standard 1977
And all the people gathered as one man at the square which was in front of the Water Gate, and they asked Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses which the LORD had given to Israel.

Nehemia 8:2

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
het die hele volk soos een man op die plein voor die Waterpoort bymekaargekom en aan Esra, die skrifgeleerde,
gese om die boek van die wet van moses, wat die Here Isreal beveel het, te bring.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 55:8

Isaiah 55:8

New American Standard 1977
“For My thoughts are not your thoughts,
Neither are your ways My ways,” declares the LORD.

Jesaja 55:8

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie,
spreek die Here.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

27 June 2016 to 27 June 2017 Jerusalem jubilee

On 27 June 1967, three weeks after the 6 days war ended, in the reunification of Jerusalem, Israel extended its law and jurisdiction to East Jerusalem, including the city’s Christian and Muslim holy sites, along with some nearby West Bank territory which comprised 28 Palestinian villages, incorporating it into the Jerusalem Municipality.
Thus making 27 June 2016 to 27 June 2017 the Jerusalem jubilee and 28 June 2018 to 2067 the next era in the cities history.

Days of Elijah

Days of Elijah USA marines

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Malachi 4:5

New American Standard 1977
“Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the LORD.

Maleagi 4:5

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Kyk, Ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot and vreeslike dag van die Here aanbreuk.

Jerusalem jubilee

Share Button